Formål


Visjon og hovedmål

      • Askøy kommune har visjon om å bli klimanøytral i 2040.
      • Hovedmål for 2020 i planen er at de direkte klimautslippene ikke skal overstige 1 tonn per innbygger og at det totale klimautslippet på Askøy ikke overskrider 31 500 tonn CO2 span ekvivalenter.
      • Dette gir en reduksjon på 30 % fra 1991 utslippet.

Planen har 4 delmål

       1. Energibruk: Askøy kommune vil arbeide for å stimulere til effektiv energibruk, redusere økningen i energiforbruket, stimulere til økt bruk av fornybare og alternative energikilder, samt at fossilt brensel skal utfases. Energibruk i kommunal bygningsmasse skal reduseres med minimum 10 % i planperioden.
       2. Klimautslipp/transport: Askøy kommune skal arbeide for å redusere transportomfanget gjennom areal- og transportplanlegging som er samordnet med regionale aktører, Bergen kommune og nabokommunene i vest.
       3. Klimaendringer og klimatilpasning: Askøy skal arbeide for å være forberedt i forhold til mulige klimaendringer, gjennom føre-var prinsippet og fokus på sikkerhet.
       4. Avfall og forbruk: Askøy kommune skal gjennom aktivt eierskap i BIR sikre klima- og brukervennlige avfallsordninger lokalt. Mengden avfall skal reduseres og det skal tilrettelegges for økt kildesortering.
      • Utslipp fra veitrafikk er den største utslippskilden av klimagasser på Askøy.
      • I 2008 slapp hver innbygger i Askøy ut om lag 2 tonn klimagasser.

Kontakt avdeling

Back to top