Les mer om gratis kjernetid

Hvem kan søke om gratis kjernetid?

Fra 1. august 2020 gjelder gratis kjernetid for 2, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. 

Hva regnes som en husholdning?

Eneforsørgere, ektepar, registrerte partnere eller samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er bosatt i folkeregisteret.

Søke om reduksjon i foreldrebetaling?

Du søker gratis kjernetid i Vigilo. Søknader mottatt før 1. juli får virkning fra 1. august. Ellers vil vedtak gjelde fra den 1. i påfølgende måned etter at søknad er mottatt.

Det må søkes for hvert barnehageår, og vi oppfordrer alle til å sende søknad innen 1. juli.

Du skal sende ett skjema pr. barn.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Skattepliktige kapitalinntekter er blant annet: renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre. Skattefrie overføringer slik som barnebidrag, kontantstøtte og barnetrygd skal holdes utenfor.
Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Siste års skattemelding(er), tidligere kalt selvangivelse. For søknader som gjelder barnehageåret 2017/2018 leveres skattemelding for 2016. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntektene. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen er søker pliktig til å opplyse om det.

Manglende dokumentasjon på inntekt kan forlenge saksbehandlingstiden.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det blir vesentlige og varige endringer i inntekten til husholdningen. Med vesentlige og varige endringer menes stort inntektstap som følge av utdanning, langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Unnlatt melding eller mangelfull dokumentasjon

Eventuelle endringer i lønn eller andre inntekter som kan påvirke beregningsgrunnlaget må snarest mulig meldes til kommunen. Unnlatt melding kan føre til krav om etterbetaling. Ved mangelfull dokumentasjon blir søknaden avslått. Dersom inntektsdokumentasjon leveres for sent vil det ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.

Hvis søker ikke kan legge fram skattemelding?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen foretar her en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon. Kontakt avdelingen før du fyller ut søknaden.

Hvordan beregnes foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?

Kommunen vil legge sammen personinntekt(er) og kapitalinntekt(er) fra selvangivelsen(e) samt eventuelle andre inntekter det er opplyst om. Hvis samlet inntekt er under grensen (fastsettes for hvert år) beregnes størrelsen på reduksjonen. (Se eksempel 1 nedenfor).

Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til gratis kjernetid?

Gratis kjernetid kommer i tillegg til reduksjon i foreldrebetalingen. Først beregnes hvor stor reduksjonen blir for en heldagsplass. Deretter trekkes betalingen for de 20 gratis oppholdstimene fra. Hvis barnet ikke har heldagsplass (45 timer i uken) blir satsene utregnet forholdsmessig fra antall timer barnet benytter tjenesten. (Se eksempel 2 nedenfor).

Eksempel 1: Redusert foreldrebetaling

Husholdningen har en person- og kapitalinntekt på kr. 350 000. Foreldrebetalingen skal ikke overstige 6 % av inntekten. Dette gir en maksimal foreldrebetaling på kr. 21 000 pr. år. Med 11 betalingsmåneder blir det kr. 1 909 pr. måned.

Eksempel 2 Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gratis kjernetid for en 3,- 4- eller 5-åring i en husholdning med person- og kapitalinntekt på kr. 350 000 får i tillegg et fradrag for 20 timer i uken. Når dette trekkes fra blir satsen kr. 1 061 pr måned.

Hvis barnet går i barnehage i annen kommune enn der det er folkeregistrert:

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.

Back to top