Kriterier og retningslinjer for tildeling av ledsagerstøtte til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved ferier og aktivitetsleire

A. Tildelingskriterier

Ledsagerstøtte kan gis til personer som er hjemmehørende i Askøy kommune og som på grunn av sin funksjonshemning er avhengig av ledsagerhjelp og eventuell annen spesiell tilrettelegging for å ta ferie eller delta ved sommer- eller vinteraktivitetsleirer.

B. Omfang

Askøy kommune har som mål å kunne tilby ledsagerdekning for inntil en uke pr. år.

C. Ferieformer

Det finnes to hovedformer for ferie som det gis ledsagerdekning til

 • Egne arrangerte ferieturer
 • Ferieturer i regi av fagavdeling Kultur og idrett
 • Ferieopplegg det søkes tilskudd til skal godkjennes av fagavdeling Kultur og idrett
 • Søknaden skal sendes før ferien avvikles.

D. Økonomi

 • Alle som søker om ledsagerstøtte må regne med at søknaden blir økonomisk behovsprøvd.
 • Askøy kommune kan dekke ledsagers reise og oppholdsutgifter med inntil kr. 3000 pr. ledsager for turer innenfor Norden.
 • Til turer utenfor Norden kan det gis en ledsagerstøtte på inntil kr. 4000 pr. ledsager.
 • Det gis kun støtte til ledsagerne, brukerne betaler sine utgifter selv.
 • Lønnstilskudd eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke til ledsager som er i nær familie med brukeren. Med nær familie regnes ektefelle, foreldre og samboer.

E. Klageadgang

Søkeren har rett til å klage på vedtaket. Klagen sendes Fagavdeling Kultur og idrett. Dersom klagen ikke tas til følge videresendes den til kommunens klagenemnd. Klagefristen er tre - 3 - uker fra svar på søknaden foreligger.

I klagen må følgende presiseres

 • Hvilke vedtak det klages over.
 • Årsaken til klagen.
 • Den, - eller de endringer som ønskes.
 • Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.
 • Klagen må undertegnes av brukeren selv, pårørende eller hjelpevergen.

Relaterte tjenester


Ansvarlig avdeling

Back to top