Formål

 • Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde.
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.
 • Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

To tilskuddsordninger

1) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging

2) Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende)

 • Sperregjerder Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
 • Gjeterhytter Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skilleanlegg.
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier.
 • Saltsteinsautomater.
 • Transportprammer.
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkeavlesere, nettstedet "findmysheep" mv.)

Hvem kan søke

 • Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.
 • Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på beite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

Hvordan søke

 • Søknadsskjemaet kan fylles ut elektronisk, men du må skrive det ut for underskrift.
 • Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.
 • I tilfeller der et tiltak vil strekke seg over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av tiltaket, med kopi til øvrige kommuner.
 • Kommunen vurderer og uttaler seg om søknaden. Deretter sendes den til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

Kontakt avdelingen