Hva kan du søke om

  • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
  • Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.
  • Kommunen utarbeider overordna retningslinjer for prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategier).
  • Askøy kommunes tiltaksstrategi er en del av handlingsplanen til Landbruksplanen.

Søknadsfrist

      • Askøy kommune har hatt som praksis å ha søknadsfristen på høsten.
      • Søknadsfristen blir opplyst på kommunens internettside og på Facebook.
      • Søknadsfrist i 2018 er 15.august

SMIL omfatter tilskuddsordningene:

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

        • Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.
        • Det er ønskelig å få i gang prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholdene blir lagt til rette for helhetlige prosjekter over større områder.

Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak

          • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.

Hvem kan søke

            • Foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom, og som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
            • Landbrukseiendommen sin eier må gi skriftlig tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.
            • Fra 2017 er regelverket endret slik at også eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendom.
  • Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Hvordan søke