Hva kan du søke om

 • Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.
 • Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre.
 • Tiltakene blir bestemt ut fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.
 • Dette kan blant annet være tiltak for å opprettholde kulturlandskapet eller for å forhindre forurensning.
 • Forskrift om tilskudd fra regionalt miljøprogram i Hordaland skal stimulere til å ta vare på og utvikle det åpne og særmerkede kulturlandskapet i fylket.
 • Tilskuddene i forskriften er like som produksjonstilskuddet i jordbruket, en årlig driftsstøtte til bruk som oppfyller visse vilkår.

Søknadsfrist

  • Søknadsfristen for Regionalt miljøtilskudd i Hordaland er 20. september.
  • For tilskudd til organisert beitebruk er søknadsfristen 15. november.
  • Søknadsskjemaene på Altinn.no åpnes hver 1. august.

Hvem kan søke

  • Alle foretak som fyller grunnvilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket,
   • - som har landbruksdrift i Hordaland
   • - og som elles fyller vilkårene som blir stilte i de ulike ordningene, kan søke.

Hvordan søke

  • Søker må enten levere søknad på Internett gjennom Altinn, eller skrive ut papirsøknad og levere søknaden til kommunen.
  • Søker du elektronisk i år kan du gjenbruke karttegningene fra søknaden din i fjor, uansett om du søkte på papir eller elektronisk.
  • Det betyr at du ikke trenger å tegne på nytt de tiltak saksbehandler godkjente for deg tidligere år.
  • Dersom du har andre tiltak kan du lett endre, slette eller tegne på nytt.

Kontakt avdelingen

Back to top