Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes kommunen om tillatelse til dette.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon.

Hvis et område i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruksformål (LNF) må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om en ønsker å bruke området til andre formål. Alternativt kan er utarbeide en reguleringsplan for området. For reguleringsplaner henvises det til seksjon byggesak og private planer.

Søknad om dispensasjon sendes kommunen.