Den som ønsker å spre plantevernmidler fra helikopter i skog eller på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større må sende inn søknad om dette til kommunen innen 1. oktober året før spredningen er planlagt utført.
Ved spredning med motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i utmark som er mindre enn 15 dekar, har en plikt til å sende melding til kommunen innen 1. oktober samme år som spredningen er utført.

Søknads- og meldingsplikten i utmark gjelder imidlertid ikke motorisert håndholdt og ryggbåret spredeutstyr.

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Forbudet omfatter ikke direkte stubbebehandling.

Kommunen kan ikke gi tillatelse til spredning som er i strid med plantevernmiddelets etikett. Dersom en ønsker å søke om bruk av plantevernmiddel som er i strid med etiketten må det søkes om dispensasjon til Mattilsynet. Dette kan for eksempel gjelde bekjemping av fremmede arter nærmere vann enn 3 meter.

Søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Søknad spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer

Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark (≥ 15 dekar)

Melding om spredning av plantevernmidler (≤15 dekar)

Back to top