Skip to main content

Kunngjøring

Skolebruksplan 2024 - høringsfrist 1. oktober 2024

Kommunedirektørens innstilling

Forslag til Skolebruksplan 2024 for Askøy kommune sendes på høring med frist 01.10.2024.

Sammendrag

Skolebruksplanens overordnede målsettinger er at Askøy kommune skal ha gode, funksjonelle skolebygg som er tilpasset elevtall og behov til en hver tid, og:

  • sikre tilstrekkelig skolekapasitet for å håndtere elevtallsendringer
  • skape gode, likeverdige og hensiktsmessige fysiske læringsmiljø
  • etablere skoleenheter med rasjonell størrelse, både med tanke på elevmiljø og på kostnader

Saken er også en oppfølging av kommunestyrets vedtak i økonomiplan 2024-27 der det ble vedtatt innsparinger på 10 millioner i 2025 som øker til 20 millioner i 2026 som følge av behov for demografiomstilling.

Det er flere hensyn som må vektlegges når skolebehov og skolestruktur skal vurderes. Det oppleves som et tap for et nærmiljø om en skole blir nedlagt, samtidig som elevenes likeverdige rett til læring og utvikling også kan ivaretas ved alle skoler i kommunen. Det er ikke grunnlag for å hevde at skolestørrelse eller lokasjon påvirker kvaliteten på noen av dagens skoler i Askøy kommune. Men det er heller ikke grunnlag for å hevde at elever vil få et dårligere sosialt og faglig tilbud ved andre skoler.

Oppdatert elevtallsprognose viser en betydelig nedgang i elevtallet de neste årene. Den samlede kapasiteten ved skolene i Askøy må derfor tilpasses disse nye forutsetningene.

I Skolebruksplanens handlingsdel peker Kommunedirektøren på mulige tiltak som kan utnytte dagens skolekapasitet på en bedre måte, uten at dette medfører større investeringsbehov. Kommunedirektøren vil fremme konkrete forslag til endringer etter høring.

Om forslag til demografiomstilling ikke blir vedtatt, vil sektor skole etter kommunedirektøren sin vurdering måtte ta innsparinger i form av stillingskutt og andre kostnadsreduserende tiltak.

Skolebruksplanen

Skolebruksplanen kan leses digitalt.

pdf Saksfremlegg Skolebruksplan 2024 (746 KB)

pdf Vedtak i Utvalg for oppvekst og levekår 29.05.2024 (65 KB)

  • Sist oppdatert .