Det er mange tilskuddsordninger lag og organisasjoner kan søke på. Her har vi samlet ulike tilskudd på ett sted. 

loading...
Tilskuddsportalen

Nå er det blitt enklere å finne penger til prosjekter! Du kan lete blant ca. 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen, og her kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskudd som kan finansiere små og store prosjekter. Databasen oppdateres kontinuerlig, og det er lett å søke og navigere i tjenesten.

pub

Tilskuddsportalen inneholder blant annet dette:

• En kalender med søknadsfrister
• En katalog hvor tilskudd er sortert på tema
• En nyhetsoppdatering fra tilskuddsforvalterne
• Et verktøy for å søke direkte i databasen
• Mulighet for å lagre aktuelle tilskudd så man blir minnet på søknadsfrister

PowerPoint presentasjoner fra kurs som er avholdt, finner du inne på tilskuddsportalen.no

Registrering

 • Gå til Tilskuddsportalen og søk etter din kommune i søkefeltet. Alle kontaktpersoner må registrere seg som brukere, og det gis tilgang til inntil tre brukere fra hver forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne.
 • Når du har registrert deg, så skjer det en manuell sjekk av din tilknytning til organisasjonen. Det gis tilgang dersom du er et styremedlem eller har en annen sentral tilknytning til foreningen, og at foreningen er registrert med adresse i den kommunen det søkes tilgang via. Dette blir gjort innen en arbeidsdag, men ofte raskere.
 • Når du blir godkjent, så mottar du en epost med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne eposten. Du kan da velge ønsket passord.
 • Og da begynner jakten på tilskudd!

For alle spørsmål, vennligst kontakt oss på


Ansvarlig avdeling

Drift av idrettsskoler

 

Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Krav til søker

En idrettsskole er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn t.o.m. 12 år. Idrettsskolen kan organiserer på flere måter. De fleste idrettsskoler i Hordaland har barn i alderen 5-9 år som deltakere. Ofte har idrettslaget opprettet en egen barnegruppe eller allidretts-gruppe som tar seg av organiseringen og aktiviteten. Det finnes også andre måter å organisere en idrettsskole på. I et fleridrettslag kan noen særidrettsgrupper gå sammen om innholdet.

Et særidrettslag kan også tilpasse sitt tilbud slik at det ligger innenfor rammen av en idrettsskole.

Driftstilskuddet fordeles slik:

• 1/3 av totalbeløpet fordeles likt mellom idrettsskolene.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til medlemsmasse.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til aktiviteter.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Drift av private idrettsanlegg

Tilskudd til drift av idrettsanlegg eid av idrettslag. Idrettsrådet i Askøy leverer innstilling på tildelingen. Tildelingen tar hensyn til følgende kriterier:

 1. Idrettsbanen/arenaen
 2. Flombelysning
 3. Garderobe med dusj

Søknadsfrist er 1. mai hvert år


Krav til søker

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Driftstilskudd allment kulturarbeid

Tilskuddsordning er rettet mot lag og organisasjoner som ikke er tilknyttet Askøy sang og musikksamskipnad eller Idrettsrådet i Askøy

Søknadsfrist 1. mai hvert år.

(Skjemaet åpnes ca. en måned før søknadsfristen.).

Retningslinjer for Driftstilskudd allment kulturarbeid "kulturmidlene"

Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:

 1. Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap.
 2. Laget må kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
 3. Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad. 
 4. Tildelte midler skal ikke videreformidles til andre formål.

Generelt

I prinsippet ytes det ikke driftstilskudd for det samme året som et lag eller organisasjon mottar oppstarttilskudd.

 • Idrettslag

  som er tilsluttet idrettsrådet kan ikke søke om tilskudd fra kulturmidlene til rene idrettsformål. 
 • Sang-, musikklag og grupper

  som er tilsluttet Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.
  Eget skjema for lag i ASM.
 • Arbeidsstuer for barn:

  Kopi av søknad om statstilskudd skal vedlegges.

Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Ansvarlig avdeling

Driftstilskudd til idrettslag i Askøy

Søknadsfrist er 1.mai hvert år

Krav til søker

Lag som ikke har sendt inn registreringsskjemaet to år etter hverandre strykes fra Idrettsrådets innstilling til fordeling av kommunalt tilskudd. Lag som ikke sender inn søknadene innen 1. mai gjeldende år tas heller ikke med på Idrettsrådets innstilling.

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).

Fordelingskriterier

Kommunalt driftstilskudd til idrettslag fordeles etter følgende vekting.

Barn 0 - 5 år 1 vekt
Barn 6 - 12 år 2 vekter
Ungdom 13 - 19 år 3 vekter
Voksne 20 + 1 vekt
Funksjonshemmede 5 vekter


Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Relaterte artikler


Ansvarlig avdeling

Driftstilskudd til museumssamlinger, kulturminne og historieformidling

Tilskudd til drift av historielag og museumssamlinger

I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er denne tilskuddsordningen foreslått nedlagt. Avklaring skjer i kommunestyremøte 23. mai 2024. Du kan likevel søke på dette tilskuddet.

Driftstilskudd gis til frivillige organisasjoner i Askøy kommune som har som primæroppgave å drive museum, kulturminner og historieformidling. Tildeling skjer etter egne retningslinjer. Søknader blir behandlet administrativt.

Søknadsfrist 1. mai


Retningslinjer

Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:

 1. Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap.
 2. Laget må kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
 3. Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 4. 50 % av budsjettposten fordeles likt på alle søkere, 25 % etter medlemstall og 25 % etter aktivitet.
 5. Revidert regnskap og årsrapport må sendes som vedlegg til søknaden.
 6. Offentlige aktører kan ikke søke på midlene.
 7. Lag og organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjons-nummer.
 8. Søkere må ha oppdatert lagsinformasjon i lag- og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
 9. Lag og organisasjoner som får tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering. Askøy kommune skal fremgå som støttespiller i brosjyrer, nettsteder og andre fora der laget annonserer.
 10. Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Krav til de som får tilskudd

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Fylkestilskot til verna kulturminne

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Ordninga skal støtte opp om vedtekne målsettingar, jf «Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025».

Les meire og søk på Vestland fylkeskommune sin nettportal

Søknadsfrist 1. februar

Husleietilskudd

I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er denne tilskuddsordningen foreslått nedlagt. Avklaring skjer i kommunestyremøte 23. mai 2024. Du kan likevel søke på dette tilskuddet.

Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.

Søknadsfrist 10. november hvert år.

Krav til søker

 • Søkere kan være lag som eier eller leier hus/lokaler til sine aktiviteter.
 • Ordningen gjelder ved leie av private forsamlingshus samt leie av skolelokaler, Askøyhallen og andre kommunale forsamlingslokaler når man faller utenfor reglene med fri leie. Ordningen omfatter også bruk av egne hus til egne aktiviteter. Ordningen gjelder ikke ved leie av utendørs anlegg.
 • Huset/lokalet skal være åpent for all lovlig organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet.
 • Tilskuddet deles ut i desember. Tilskuddsordningen skal prioritere barn og unge. Grense for barn/voksne er 20 år.
  (2 voksne teller ett barn i beregningsgrunnlaget).
 • Det regnes ikke nedre grense for utbetaling.
 • Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Inkluderingstilskudd

Formål med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for lag og organisasjoner til å gi barn og unge muligheter til deltakelse og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe: Barn og unge

Søknadsfrist

1. juni og 1. november

Hvem kan søke

Lag og organisasjoner som har eller som ønsker å rekruttere barn og unge som er berørt av fattigdom.

Tilskuddet skal bidra til å dekke:
- Kontingenter for barn og unge i målgruppen
- Deltakeravgifter på turneringer, stevner og arrangementer. For mer informasjon om det å inkludere barn og unge i fritid og aktivitet se ALLEMED
- Diverse forsikringer i forbindelse med deltakelse i turneringer og arrangementer
- Rekrutteringsarbeid som bidrar til å øke deltakelsen fra målgruppen
Vi prioriterer å yte støtte til innkjøp av utstyr, dekking av deltagelse på cuper og arrangementer og forsikringer. Tilskuddet skal bidra til å redusere noe av den tapte inntekten lagene får ved å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier.

Tilskudd prioriteres ikke til:
- Tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
- Tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

Søknadsskjema

Dokumentasjon til søknaden:

Søker dokumenterer med rapport på antall manglende kontingentinnbetalinger for barn i målgruppen og med oversikt over lagets kontingentsatser. 


Mer informasjon

For mer informasjon om det å inkludere barn og unge i fritid og aktivitet se ALLEMED

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig på www.askoy.kommune.no under kultur, idrett og fritid.


Ansvarlig avdeling

Integreringstilskudd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tilskudd til lag som har aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Krav til søker

Vil et lag eller andre sette i gang fritidsaktiviteter eller kulturtiltak som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det ytes tilskudd til dette dersom det medfører merutgifter som:

 • ekstra trenerutgifter
 • spesielle ledsagerutgifter
 • andre utgifter som krever ekstra ressurser

Siktemålet er at lagene skal kunne legge til rette aktiviteter slik at ingen mennesker blir utestengt fra de aktiviteter de ønsker å delta i.

Slike tiltak bør utvikles i samarbeid med etaten etter den enkeltes behov, og etter nærmere avtale. Ta derfor kontakt på forhånd.

Søknadsbehandling

Lag som mottar tilskudd fra enhet kultur, idrett og næring er forpliktet til å oppfylle betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregister.
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangement.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Kontakt avdelingen

Kurs- og studiebidrag

I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er denne tilskuddsordningen foreslått nedlagt. Avklaring skjer i kommunestyremøte 23. mai 2024. Du kan likevel søke på dette tilskuddet.

Medlemmer av lag og foreninger i Askøy som er støtteberettiget etter reglene for tilskudd fra kulturmidlene, kan få refundert helt eller delvis utgifter ved kursdeltakelse.

Støtten gis i den grad det er disponible budsjettmidler til formålet. Hvor stor andel av utgiftene som dekkes er det fastsatt regler for. Det er særskilte begrensninger med hensyn til deltakere og kostnader.

Støtten skal stimulere til lederutdanning og dyktiggjøring av medlemmer til innsats i lagvirksomheten. Støtten gis til dekning av deltakernes utgifter, men utbetales laget og etter søknad fra laget.


Søknadsfrister 1. juni og 1. desember

Lenke til søknadsskjemaet


Refusjon utbetales ikke til:

 • enkeltpersoner
 • arrangørens utgifter
 • deltakelse ved årsmøter, landsmøter og lignende
 • Det gis ikke støtte til tiltak som omfattes av kommunens tilskuddsordninger etter «Lov om voksenopplæring», og som mottar støtte fra kommunen over underkapittel for voksenopplæring.
 • Ved leirer og arrangementer av mer turmessig karakter eller ved arrangementer som kan karakteriseres som øving eller trening. Støtte kan eventuelt bli tildelt om kursopplegget inngår i slike møter, leirer og lignende dersom kursopplegget i seg selv er berettiget til støtte etter reglene.
 • Kveldskurs må være på minst 8 timer til sammen.
 • Dagkurs eller helgekurs må inneholde minst 12 undervisningstimer. Dersom de strekker seg over 3 dager. (Strekker de seg over 2 dager- som er minimum - må de inneholde minst 8 undervisningstimer.)
 • Lengre kurs må minst ha 5 undervisningstimer pr. dag i gjennomsnitt. Med undervisningstimer menes tid anvendt til læring med lærer, leder eller gruppearbeid.

Det gis refusjon for følgende utgifter:

 • Reiseutgifter, beregnet etter offentlig skyssmiddel på billigste måte, regnet fra deltakernes bosted.
 • Opphold og diett i direkte tilknytning til kurset, dersom dette ikke er medregnet i kursavgiften. Utgiftene avgrenses oppover etter det kommunale regulativ. Utgifter til diett under reise refunderes ikke.
 • Utgifter av nødvendig materiell dekket av deltaker.
 • Kursstøtte til kurs utenfor Hordaland gis for maksimalt 2 deltakere fra samme lag.

Det gis ikke refusjon ved deltakelse på kurs dersom det finnes alternative arrangementer med lavere kostnader.

Eventuell refusjon gis etterskuddsvis på bakgrunn av søknad fra laget på fastlagt skjema: Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden;

 • kursprogram
 • relevante kvitteringer
 • deltakerliste med navn og adresse
 • Søknaden må være avsendt innen 3 måneder etter at kurset er avviklet, og innenfor behandlingsfristen for året.
 • Søknader kan unntaksvis behandles påfølgende budsjettår.
 • Ved særskilt høve kan det etter skjønn avvikes fra disse reglene.

Refusjoner ved kurs- og studiebidrag gis etter følgende regler:

Det ytes refusjon med 80% av utgiftene pr. deltaker ved kurs med innhold som i hovedsak er rettet mot:

 • utdanning og skolering av voksne ledere og trenere i lag og organisasjoner hvor dette går direkte på ledelse av barn og ungdom opptil 18 år og deres aktiviteter.
 • utdanning og skolering av styrets virksomhet eller økonomi i lag og organisasjoner hvor barn og ungdom opptil 18 år er aktive medlemmer.

Øvre grense for refusjon settes til kr 1 000 pr. deltaker.

 • Ved andre typer kurs refunderes 50 % av utgiftene pr. deltaker.

Øvre grense for refusjon settes til kr 500 pr. deltaker.

 • Dersom samlet refusjonsbeløp ved utløpt søknadsfrist overstiger beløpet som er til rådighet, reduseres beløpene med lik utjevningsfaktor for alle søknader. Står det midler igjen etter første halvår overføres disse til annet halvår. Ved eventuelle overskytende midler ved årets slutt tilgodesees alle søknader i kalenderåret.
 • Det refunderes for inntil 4 deltakere pr. kurs fra samme lag.
 • Tilskudd for kurs- og studiebidrag er hvert år begrenset til den summen som er avsatt i budsjettet.
 • Det ytes refusjon med 100 % av utgifter ved kurs med innhold som er rettet mot:
 • utdanning og skolering av ledere og trenere for dyktiggjøring i å ta seg av, legge til rette for funksjonshemmedes integrering i lag og organisasjoner.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Ledsagerstøtte

Kriterier og retningslinjer for tildeling av ledsagerstøtte til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved ferier og aktivitetsleire

A. Tildelingskriterier

Ledsagerstøtte kan gis til personer som er hjemmehørende i Askøy kommune og som på grunn av sin funksjonshemning er avhengig av ledsagerhjelp og eventuell annen spesiell tilrettelegging for å ta ferie eller delta ved sommer- eller vinteraktivitetsleirer.

B. Omfang

Askøy kommune har som mål å kunne tilby ledsagerdekning for inntil en uke pr. år.

C. Ferieformer

Det finnes to hovedformer for ferie som det gis ledsagerdekning til

 • Egne arrangerte ferieturer
 • Ferieturer i regi av fagavdeling Kultur og idrett
 • Ferieopplegg det søkes tilskudd til skal godkjennes av fagavdeling Kultur og idrett
 • Søknaden skal sendes før ferien avvikles.

D. Økonomi

 • Alle som søker om ledsagerstøtte må regne med at søknaden blir økonomisk behovsprøvd.
 • Askøy kommune kan dekke ledsagers reise og oppholdsutgifter med inntil kr. 3000 pr. ledsager for turer innenfor Norden.
 • Til turer utenfor Norden kan det gis en ledsagerstøtte på inntil kr. 4000 pr. ledsager.
 • Det gis kun støtte til ledsagerne, brukerne betaler sine utgifter selv.
 • Lønnstilskudd eller tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke til ledsager som er i nær familie med brukeren. Med nær familie regnes ektefelle, foreldre og samboer.

E. Klageadgang

Søkeren har rett til å klage på vedtaket. Klagen sendes Fagavdeling Kultur og idrett. Dersom klagen ikke tas til følge videresendes den til kommunens klagenemnd. Klagefristen er tre - 3 - uker fra svar på søknaden foreligger.

I klagen må følgende presiseres

 • Hvilke vedtak det klages over.
 • Årsaken til klagen.
 • Den, - eller de endringer som ønskes.
 • Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.
 • Klagen må undertegnes av brukeren selv, pårørende eller hjelpevergen.

Relaterte tjenester


Ansvarlig avdeling

Lokal kultur- og idrettsaktivitet

Formålet er å styrke og stimulere det lokale kultur- og idrettslivet i Askøy kommune.

Tilskuddsordningen skal bidra til å utløse lokalt engasjement, profesjonalitet, kvalitet og mangfold for alle aldersgrupper.

Søknadsfrist:

1. mai og 1. september.

Søknadsskjema


Krav til søker

Hvem kan søke:

 • Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner (kulturaktører/kunstnere) lokalisert i Askøy kommune.

Hva kan det søkes støtte til:

 • Gjennomføring av enkeltstående konserter, arrangementer, forestillinger, utstillinger, produksjoner, prosjekter og kulturhistoriske tiltak.
 • Søknader fra ungdom og tiltak som involverer barn og unge, blir prioritert.

Hva kan det ikke gis tilskudd til:

 • Dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak.
 • Ordinær drift. Lukkede arrangementer, interne kurs, studiereiser eller annen utdanning, formål som omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger, innkjøp av materiell og utstyr.
 • Offentlige aktører, herunder også private barnehager.

Krav til mottaker av tilskudd

1. Budsjett og søknadssum.
2. Budsjettet skal være i balanse og vise alle utgifter og inntekter og plan for finansiering.
3. Søknadssummen kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalbudsjett.
4. Prosjekter skal gjennomføres i tråd med opplysningene som er gitt i søknaden.
5. Innen 4 uker etter at prosjektet/arrangementet er gjennomført, skal det sendes inn rapport og regnskap. Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.
6. Ny søknad behandles ikke før rapportering for forrige prosjekt/arrangement er levert.
7. Ved annonsering i aviser og på plakater, nettsider, sosiale medier, programhefter skal det opplyses at prosjektet/arrangementet er støttet av Askøy kommune.
8. Lag og organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.
9. Dersom søker er en privatperson regnes tilskuddet som skattbar inntekt for vedkommende.
10.Alle som mottar tilskudd må godta bruk av ledsagerbevis på sine arrangementer.
11.Dersom tiltaket ikke gjennomføres skal bevilget beløpet tilbakebetales Askøy kommune.


 

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Prosjekttilskudd - vedlikehold av museumssamlinger og kulturminner

På grunn av den nåværende økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er det foreslått å nedlegge denne tilskuddsordningen. En endelig avgjørelse vil bli tatt i kommunestyremøtet den 23. mai 2024. Dersom det blir bestemt at tilskuddsordningen fortsatt skal være i drift, vil søknadsskjemaet bli gjort tilgjengelig etter denne datoen.

Søknadsfrist 1. mai

Formål

 • Ordningen skal fremme vernetanken i kommunen.

 • Ordningen skal stimulere til å ta vare på, - og sikre det lokale kulturmiljøet både museumssamlinger, bygninger og andre kulturminner.

 • Ordningen skal stimulere til kunnskap om kommunens historie og gjøre den mer tilgjengelig.

Retningslinjer

Det er mulig å søke innen tre ulike grupper:

 • Vedlikehold av museumssamlinger

 • Istandsetting av kulturminne og bygninger

 • Formidlingsarbeid (informasjonstavler, utstillinger, dokumentasjonsarbeid og kurs)

Fordeling av midler

 • kr 60 000,- til aktiviteter/prosjekt som ivaretar og utvikler bygg, utstillinger, gjenstander mm. 
 • Kr 40 000,- til historieformidling (kulturminner, bøker, skrift mm)

Kriterier for tilskudd

 • Tiltaket skal ha grunnlag i et vernekriterium som alder, representativitet og historisk kildeverdi.

 • Den som mottar tilskudd til bygg og kulturminne må følge antikvariske retningslinjer for utforming, materialbruk o.l.

 • Formidlingsprosjekter av allmenn interesse og tilgjengelighet vil bli vektlagt.

 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldene kommunale planer.

 • Offentlige aktører kan ikke søke tilskudd.

Krav til mottaker av tilskudd

 • Søknaden må inneholde beskrivelse, budsjett, fremdriftsplan og søknadssum.

 • Budsjettet skal være i balanse og vise alle utgifter og inntekter og plan for finansiering.

 • Prosjekter skal gjennomføres i tråd med opplysningene som er gitt i søknaden.

 • Innen 4 uker etter at prosjektet er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap.
  Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.

 • Ny søknad blir ikke behandlet før sluttrapport for forrige prosjekt (arrangement) er levert.

 • Ved annonsering i aviser, på plakater, nettsider, sosiale medier og programhefter skal det
  opplyses at prosjektet er støttet av Askøy kommune.

 • Organisasjoner som søker må være registrert i Enhetsregisteret.

 • Alle som mottar tilskudd må godta bruk av ledsagerbevis på sine arrangementer.

 • Dersom tiltaket ikke gjennomføres skal eventuelt utbetalt beløpet tilbakebetales.

Midlene blir fordelt mellom organisasjoner, sammenslutninger og tilskudd til kommunalt prioriterte tiltak innen kulturminnevern. (jmf. Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2020-2025).

Søknadene blir behandler administrativt som delegert sak.

Reisetilskudd til unge talenter

Formålet er å støtte unge personer eller ungdomsgrupper som deltar på ulike arrangementer, konkurranser eller festivaler innenlands eller utenlands innen hele kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til delvis dekning av utøvernes reiseutgifter. Reisene skal føre til at deltakerne får erfaringer eller opplæring som bidrar til at de får høyere kvalifikasjoner.

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.

Lenke til søknadsskjemaet

Krav til søker

Krav til søknaden

 • Søkeren må dokumenteres med for eksempel: anbefaling fra en landsomfattende organisasjon, program for arrangementet, deltakerlister og lignende.
 • Øvre aldersgrense for søkerne er 25 år.
 • Søker må dokumentere at de har deltatt og sende inn oversikt over sine kostnader og en eventuell finansieringsplan.
 • Hver gruppe eller enkeltutøver kan søke for inntil 4 reiser i året, og søknadene sendes inn etterskuddsvis.
 • Maksimalt tilskudd for hver tildeling er kr 5 000.- både til grupper eller enkeltpersoner. Tilskudd til enkeltutøvere blir innrapportert som skattbar inntekt.

Alle som får tilskudd

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.

Ansvarlig avdeling

Starttilskudd til nye lag

Tilskuddet skal ivareta følgende målsettinger:

 • Oppstart av nye lag/foreninger eller gjenoppstart av aktiviteter..

Søknadene behandles løpende:


Krav til søker

Som betingelse av tilskuddet gjelder:

 • Laget og aktiviteten skal være åpen for alle.
 • Laget og aktiviteten må dokumentere at virksomheten drives etter demokratiske prinsipper. Medlemmene (deltakerne) må kunne velge styre og ledelse.
 • Det må utføres egenaktiviteter - kun sammenkomster er ikke tilstrekkelig.
 • De tildelte midlene kan ikke videreformidles til andre formål.
 • Interesseorganisasjoner, som for eksempel partipolitiske organisasjoner, folkebevegelser og lignende gis ikke oppstartingstilskudd.
 • Ved enhver søknad skal søkerne være organisert som et lag (organisasjon). Det stilles spesielle krav til egeninnsats og egenfinansiering når det gjelder aktiviteter for voksne.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Tilskudd til sang og musikk (ASM)

Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) har en tilskuddsordning til sine medlemsforeninger. Det er ordinært driftstilskudd.

ASM behandler søknadene og sender sin innstilling til kommunen. Det utarbeidet egne retningslinjer og rapportskjema for denne ordningen. Disse er lagt inn i søknadsskjemaet.


Fordelingskriterier

 • Tilskudd til lag knyttet til ASM fordeles etter vedtatte retningslinjer gitt av Formannskapet i 2001. Askøy kommune utbetaler tilskuddene etter innstilling fra ASM.
 • Årsmelding eller rapport må legges ved, i tillegg til revidert regnskap for siste regnskapsår.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontaktopplysninger

Vedlikehold og opprusting av forsamlingshus

Askøy kommune yter tilskudd til vedlikehold og opprustning av forsamlingslokaler eid av lag eller foreninger i kommunen. Midlene fordeles til istandsettelse av forsamlingshus utvendig eller innvendig. Tilskudd kan ikke ytes til arbeid mer en 50 cm fra grunnmur.


Søknadsfrist er 1. mai hvert år


Krav til søker

 1. Tildeling skjer etter en prioritering av søknadene i forhold til en vurdering av arbeidets nødvendighet og lokalenes betydning for kommunens kultur- og organisasjonsliv. Prioriteringer foretas årlig. Søknader som føres opp i prioritet, men som ikke oppnår tilskudd angjeldende år, vurderes på nytt påfølgende år ved innsendelse av fornyet søknad. Det settes krav til egeninnsats og dugnad. Det kan ikke ytes tilskudd utover 50 % av de kalkulerte kontante utgifter.

 2. Søknad fremmes på eget skjema. Som vedlegg skal følge: detaljert kostnadsoverslag for opprustningen, finansieringsplan og eventuelt tegninger og nødvendig godkjennelse fra bygningsmyndigheter.

 3. Forsamlingslokaler som søker tilskudd fra kommunen må holde lokalet åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet. Eierne har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie fra de ideelle målsettinger eierne arbeider for. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som står oppført på prioriteringsliste fra tidligere år må for å bli vurdert, fornye sin søknad årlig. Prioriteringene av søkere vurderes årlig.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Har du spørsmål?

 

Back to top