Tilskuddsordning for dugnadsbaserte ryddeaksjoner

Gjelder opprydding av herreløst marint avfall. Ordningen omfatter opprydningsaksjoner langs- og i sjø, vassdrag og innsjøer i Askøy kommune.

 • Husk at tiltaket må være registrert i Ryddeportalen før du kan søke. 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende


Hvem kan søke

 • Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner lokalisert i kommunen.

Krav til søker(e)

Følgende kriterier legges til grunn ved behandling av søknader:

 1. Avfallet skal være marint avfall.
 2. Avfallet skal være herreløst.
 3. Oppryddingen av avfallet skal være basert på frivillig innsats. 
 4. Lønn og administrative utgifter refunderes ikke. 
 5. Ryddeaksjonene må registreres i Ryddeportalen.
 6. Vekten på innsamlet avfall skal også registreres i Ryddeportalen.
 7. Utgiftene skal dokumenteres.

Søknadsbehandling

Kost i forhold til nytte vil legges til grunn for behandling av søknadene, og det vil foretas en skjønnsmessig vurdering av ekstraordinære utgifter.

 • Tiltaket skal gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og må blant annet være i tråd med bestemmelser om vern og ferdselsforbud.
 • Tiltaket må legges opp slik at det i minst mulig grad skader plante- og dyreliv og miljøet.
 • Sikkerheten til alle som deltar må ivaretas på eget ansvar.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt ansvarlig avdeling