Formål: 

 • Få fart på kultur- og idrettslivet på Askøy etter en periode med færre aktiviteter og mindre oppslutning som følge av koronaviruset.
 • Bidra til å skape aktiviteter, prosjekter og samarbeid som gir varige effekter, f.eks. økt medlemstall, flere frivillige o.l.
 • Styrke lokalt engasjement, kvalitet, synlighet og mangfold.

Søknadsfrist:

Lenke til søknadsskjemaet


Hvem kan søke:

 • Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, aktivitetsgrupper og enkeltpersoner lokalisert på Askøy.
 • Kulturbaserte næringer som henvender seg til en bred målgruppe.

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Gjennomføring av aktiviteter, f.eks. arrangementer, kampanjer og andre tiltak som skaper økt synlighet, engasjement og deltakelse.
 • Både nye aktiviteter og videreutvikling av eksisterende aktiviteter og tiltak.
 • Aktiviteter som kan knyttes opp mot markeringen av Frivillighetens år i 2022.
 • Interne og eksterne kurs, innkjøp av materiell og utstyr som bidrar til økt aktivitet.
 • Søknader om aktiviteter som retter seg mot barn og unge, blir prioritert.
 • En eventuell støtte kan også brukes som egenandel hvis mottaker ønsker å søke om aktivitetstilskudd fra andre tilskuddsordninger. Dersom en slik søknad ikke innvilges, kan støtten fra Askøy kommune likevel benyttes til tiltak innenfor søknadskriteriene etter nærmere avtale.

Hva kan det ikke gis tilskudd til:

 • Dekning av underskudd ved gjennomførte aktiviteter.
 • Ordinær drift.
 • Offentlige aktører, herunder også private barnehager.

Krav til mottaker av tilskudd

1. Sammen med søknaden må det legges ved et budsjett.
2. Budsjettet skal være i balanse og inneholde en oversikt over utgifter og inntekter og hvordan aktiviteten skal finansieres.
3. Aktiviteten skal gjennomføres i tråd med opplysningene som er gitt i søknaden. Ved endringer, ta kontakt med saksbehandler.
4. Aktiviteten bør settes i gang så raskt som mulig, og må være gjennomført innen utgangen av 2022. Fire uker etter at aktiviteten er ferdig, skal det sendes inn en rapport som viser hvordan aktiviteten ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.
5. Ved annonsering i aviser og på plakater, på nettsider, i sosiale medier og programhefter skal det opplyses at aktiviteten er støttet av Askøy kommune.
6. Lag og organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.
7. Dersom søker er en privatperson regnes tilskuddet som skattbar inntekt for vedkommende.
8. Alle som mottar tilskudd må godta bruk av ledsagerbevis på sine arrangementer.
9. Dersom aktiviteten ikke gjennomføres, skal bevilget beløp tilbakebetales Askøy kommune.


Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt innen 31.12.2021.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brevet fra oss.

Lenke til klage


Kontakt avdelingen

Lenke til siden til ansvarlig avdeling