• Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst - og kulturtilbud skal være tilgjengelig for innbyggere på 67 år og eldre i og utenfor institusjon.

  • Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.
  • TONO skjema må sendes inn til Kultur, idrett og næring før det blir utbetalt honorar til artist/utøver
  • Det skal ikke tas billettinntekter på arrangement som er finansiert med midler fra Den kulturelle spaserstokken.Tilbudene skal være gratis for målgruppen.
  • Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne to ganger i året. 
    Høst: (arrangementer fra august til og med desember)
    Vår: (arrangementer fra januar til og med juli)

document Musikkrapport (54 KB)


Vil du lage et "Spaserstokk-tiltak"?

  • Lokale arrangører kan søke til kommunen om støtte. Søknad må bli godkjent før arrangementet gjennomføres.

Søknadsfrister 1. mai og 1. oktober


Kontakt avdelingen


Lenke

Back to top