Søknadsfrist 1. mai hvert år

Lenke til søknadsskjema


Regler for tildeling av Askøy kommunes kulturstipend

• Askøy kommune deler hvert år ut to kulturstipend. Hvert kulturstipend er på kr 20 000.-

• Stipend kan deles ut til kunstnere, musikere, vokalister, skuespillere, publisister, kulturarbeidere, idrettsutøvere og andre som profesjonelt eller frivillig og ulønnet, driver virksomhet innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Stipend kan også deles ut til lag eller organisasjoner. Mottakere av stipend må være hjemmehørende i Askøy kommune eller på annen måte være knyttet til kommunens kultur- og idrettsliv.

• Stipendene skal, innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep, brukes til utdanning, studiereiser, prosjektarbeid eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid som kan komme hele kommunen til gode.

• Den enkelte stipendmottaker skal avgi rapport til fagavdeling kultur- og idrett om stipendets benyttelse og resultat. Rapporten meldes utvalg for oppvekst.

• Stipendene utlyses hvert år i lokalpresse og på kommunens digitale plattformer.

• Utvalg for oppvekst har ansvar for tildelingen og kan regulere stipendienes størrelse som følge av budsjett og alminnelig prisutvikling.

• Endringer i retningslinjene vedtas i Utvalg for oppvekst.


Retningslinjer for Askøy kommunes kultur- og idrettsstipend vedtatt i
kommunestyret 12.4.18 


Søknadsbehandling


Alle som mottar tilskudd

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling