Kommunalsjefen for teknisk har ansvar for tjenesteyting innen brann, redning og beredskap, samferdsel, bygg og bolig, kommunale eiendommer, VA.


Stillingen som kommunalsjef teknisk er for tiden vakant og inn til videre blir ansvaret ivaretatt av rådmann Eystein Venneslan.

Eiendomsavdeling

 • Utbygging av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Teknisk drift og vedlikehold av skoler, barnehager, kommunale boliger, helsebygg og øvrige kommunale bygg
 • Kjøp og salg av kommunale boliger
 • Kjøp, salg og forvaltning av kommunale eiendommer
 • Fagansvar for renhold

Vann og avløp (VA)

 • Utbygging av kommunalt vann og avløp
 • Drift av kommunalt vann og avløp
 • Forvaltning av kommunalt vann og avløp
 • Utfakturering av kommunale avgifter

Askøy Brann Redning

 • Brannberedskap
 • Brannforebyggende
 • Feiing
 • Kommunal beredskap

Samferdsel

 • Drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Utbygging av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Forvaltning av kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunale kaier og kommunale broer
 • Renovasjon
 • Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntområder
 • Kontaktutvalget for Askøypakken