Mappe Temaplaner

Barnehage 1 årig handlingsplan 2014 2015

Beskriver satsingsområdene: Barns medvirkning - Den gode barnehagen, IKT, motorisk fysisk aktivitet - Foreldremedvirkning - Tverrfaglig samarbeid - Barns læring i barnehagen - Barnehagen som lærende organisasjon - Felles kompetanseheving 2014-2015

Barnehage 4 årig handlingsplan 2013 2016

Innhold: Satsingsområder: Språk og kommunikasjon - Barns læring i barnehagen - Den gore barnehagen - Barnehagen som lærende organisasjon - Foreldremedvirkning - Barns medvirkning - Tverrfaglig samarbeid

Boligsosial handlingsplan 2017 2021 (1)

Handlingsplanen skal øke kunnskapen om boligsosiale tema, samt utvikle metoder, rutiner og systemer for en bedre boligsosial praksis.

Med dette ønsker vi å få en mer helhetlig strategi for å håndtering utfordringer og bidra til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får en bedre bo- og livssituasjon.

Planen skal bidra til gode og trygge boområder for innbyggerne generelt og for vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.

I tillegg skal planen legge til rette for gode og riktige tiltak og tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er en mangfoldig sammensatt gruppe som trenger tilbud og innsats på ulike nivåer.

Energi- og klimaplan 2014 - 2020 - Handlingsdelen 2014

Et verdig liv 2016 2019 Temaplan

Personer med utviklingshemming har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som alle andre innbyggere i kommunen.

I tillegg kan disse personene ha fysiske og kognitive begrensninger som gir behov for utvidede og tilpassede tjenester, ofte gjennom hele livsløpet.

Den generelle økningen i pasient- og brukerrettigheter som har skjedd de siste årene, gjelder også for mennesker med utviklingshemming. Medbestemmelsesretten og rett til brukermedvirkning må tilrettelegges for at den skal være reell.

Handlingsplan Askøy kulturskole 2018-2022

Vedtatt av kommunestyret i K-sak 33/18

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014 - 2016

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014 – 2016 omhandler flyktninger. Det vil si personer som kommunen bosetter etter avtale med Integrerings- og Mangfolds direktoratet, IMDi og i enkelte tilfeller enslige mindreårige som bosettes etter avtale med Bufetat.

Askøy kommune har politisk vedtak til og med 2014 om å bosette 25 personer årlig, hvorav disse 3 enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012 2016

Plandokumentet skisserer de mest aktuelle risikofaktorer som er knyttet til kreft, gir informasjon og presenterer fagavdelingene som bidrar til helseforebyggende arbeid i kommunen.

Dokumentet skal fungere som informasjonsmateriale for helsepersonell og innbyggerne i Askøy kommune og belyser muligheter og lokale tilbud som finnes for kreftpasienter og deres pårørende. Dokumentet vil også være en veileder for planlegging og prioritering av kommunens kreftomsorg.

Handlingsplan Rus og psykisk helse 2018 2022

Rus- og psykiatriplanen 2018-2022 skal gi svar på utfordringer kommunen har, eller kan møte på i planperioden. I tillegg skal den gi informasjon om våre aktiviteter og virksomheter innen fagfeltene rus og psykisk helse.
De viktigste områdene planen behandler er nødvendigheten av styrket samordning, samarbeid, tjenesteutvikling, boligbehov og kompetansebehov.

Helsebruksplan 2018 2030

Plan for fremtidig utbygging av tjenestelokaler innen kommunalavdeling levekår. Planen beskriver behov og lokalisering av tjenestelokaler, aktivitetstilbud, bemannede boligløsninger og institusjonsplasser. Utgangspunktet er forventet befolkningsutvikling.

Planen skal:

 • Gi oversikt over behov for tjenestelokaler
 • Skissere arealeffektive og funksjonelle lokaler som fremmer sambruk av aktivitetsrom, møterom og samtalerom og legger til rette for samhandlingsarenaer på tvers av avdelinger
 • Sikre at lokaliteter og tjenester er lett tilgjengelige for brukere
 • Sikre fremtidige løsninger er innenfor realistisk økonomiske rammer

Likestillings og mangfoldsplan 2013 2016

Likestillings– og mangfolds arbeid handler om holdninger som inkluderer alle deler av kommunens arbeid.

Visjonen for likestillings– og mangfoldsarbeidet i kommunen er:

 • Nye muligheter skapes
 • Medarbeidere inkluderes
 • Trakassering motarbeides
 • Likestilling fremmes

Et godt arbeidsmiljø, fri for diskriminering og trakassering, skapes i møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Morgendagens omsorg 2015 2018

Planen "Morgendagens omsorg" utforsker muligheter og leter etter nye måter å ta for seg omsorgstjenestene på. Fremfor å heve terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering.

Vi har fire store utfordringer som vi allerede nå må planlegge for:

 1. Demografiske endringer
 2. Endret arbeidsdeling – nye tjenester
 3. Underskudd av kompetanse/arbeidskraft
 4. Hvordan utvikle økonomisk bærekraftige tjenester

Plan for barnehageutbygging 2014 2030

Plan for barnehageutbygging i Askøy skal bidra til å:

 • sikre full barnehagedekning / tilstrekkelig antall barnehageplasser
 • sikre funksjonelle, trygge og gode barnehager for barna
 • sikre gode arbeidsforhold for de ansatte
 • få en oppdatert gjennomgang av de kommunale barnehagene og en status for alle barnehager


Det legges opp til at planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode.

Eventuelle tiltak som må håndteres før ny rullering tas opp i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Plan for rehabilitering og habilitering 2018 2022

Habilitering og rehabilitering er tjenester som spesielt er rettet til personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige, sammensatte og koordinerte helsetjenester.

Målet er at mennesker med en funksjonsnedsettelse også skal kunne fungere godt og oppleve mestring, selvstendighet og deltagelse sosialt i samfunnet.

Skolebruksplan 2013 - 2030: Del 1 - Generelt

Skolebruksplan for Askøy kommune 2013 – 2030 har som mål å identifisere de utfordringer skolen i vekstkommunen Askøy står overfor i perioden, og vise mulige måter å ivareta utfordringene på. Planen ble oppdatert i 2016.

Kommunestyret får i tillegg årlig sak om «Oppfølging av skolebruksplanen - status og fremdrift» til behandling.

Kommunens hovedutfordringer innenfor skolesektoren kan oppsummeres i 4 hovedpunkt:

 • Sikre tilstrekkelig skolekapasitet for å håndtere elevtallsvekst
 • Etablere felles pedagogisk plattform i skolene
 • Skape gode, likeverdige og hensiktsmessige fysiske læringsmiljø
 • Etablere skoleenheter med rasjonell størrelse, både med tanke på elevmiljø og med tanke på kostnader

Skolebruksplanen er delt i to deler:

 1. Generell del og
 2. Handlingsdel.

I tillegg har planen 3 vedlegg:

 1. Rom- og funksjonsbeskrivelse
 2. Skolebeskrivelser 
 3. Arealnorm.

Skolebruksplanen: Del 2 - Handlingsdel

 


Skolebruksplanen er delt i to deler:

 1. Generell del 
 2. Handlingsdel.

I tillegg har planen 3 vedlegg:

 1. Rom- og funksjonsbeskrivelse,
 2. Skolebeskrivelser og
 3. Arealnorm.

Skolebruksplanen: Vedlegg 1 - Skolebeskrivelser

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen

 


Skolebruksplanen er delt i to deler:

 1. Generell del 
 2. Handlingsdel.

I tillegg har planen 3 vedlegg:

 1. Rom- og funksjonsbeskrivelse,
 2. Skolebeskrivelser og
 3. Arealnorm.

Skolebruksplanen: Vedlegg 2 - Rom og funksjonsbeskrivelse

Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelse.

Funksjonsbeskrivelsene gjelder ved nybygging og så langt det lar seg gjøre innenfor avsatt budsjett ved rehabilitering.


Skolebruksplanen er delt i to deler:

 1. Generell del 
 2. Handlingsdel.

I tillegg har planen 3 vedlegg:

 1. Rom- og funksjonsbeskrivelse,
 2. Skolebeskrivelser og
 3. Arealnorm.

Skolebruksplanen: Vedlegg 3 - Arealnorm

 


Skolebruksplanen er delt i to deler:

 1. Generell del 
 2. Handlingsdel.

I tillegg har planen 3 vedlegg:

 1. Rom- og funksjonsbeskrivelse,
 2. Skolebeskrivelser og
 3. Arealnorm.