Avdelingens ansvarsområder

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT/PPT.


Våre arbeidsområder

  • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder
  • Sakkyndig vurdering for elever i grunnskolen
  • Sakkyndig vurdering for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område
  • Veiledning til barnehage/skole i Ressursteam
  • Støtte/medhenviser til andre instanser

I tillegg driver PPT veiledning for ansatte i barnehage og skole via nettverk.

  • Nettverk for autisme
  • Nettverk for Alternativ Supplerende Kommunikasjon
  • Konsultasjonsteam for skolevegring 
For utdypende informasjon om samarbeidsarenaer og systemarbeid, se PPT sin 4-årig Handlingsplan 2015-2019.
 
Før en eventuelt henviser til PPT må barnehage/skole vurdere om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og det må også ha blitt prøvd ut tiltak i barnehage/skole.
PPT stiller krav til kartlegging fra barnehage/skole før en eventuell henvisning, jfr. Pedagogisk Rapport og System for Kartlegging. Alle barnehager/skoler skal drøfte eventuell sak med PPT før henvisning.
 
PPT har ikke ansvar for barn med behov for lavterskel logoped. Dette er Fagavdeling barnehage og Fagavdeling skole sitt område. 

Saksgang

1. Foresatte (fortrinnsvis i samarbeid med barnehage/skole) sender henvisning til PPT.
2. PPT vurderer etter utredning om barnet har behov for Spesialpedagogisk hjelp i barnehage/Spesialundervisning i skole.
3. Dersom tilrådning av Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning, er det Fagavdeling barnehage/Rektor ved den enkelte skole som skal fatte enkeltvedtak.
Vær oppmerksom på at PPT ikke driver utøvende Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning. Barnehage/skole har ansvar for den utøvende hjelpen.

Ledelse

Leder: Jan H. Heggertvei 

Kontaktinformasjon PPT

Telefon: 56 15 84 50 / 404 07 856
Vi har telefontid fra 09:00-11:30 og 12:30-15:00
Du kan også nå oss på e-post:  
Besøksadresse: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø 

Skjema og dokumenter


Lenker