Formål

 • EUs Vanndirektiv og Vannforskriften setter søkelys på å arbeide kontinuerlig for et godt vannmiljø.
 • Et generelt miljømål i Vannforskriften (§4) er at alle vannforekomster skal ha god økologisk- og kjemisk tilstand.
 • Kommunen har ansvar for å gjennomføre vannforskriftarbeidet lokalt.
 • Vi er også med i et interkommunalt samarbeid Vannområde Vest

Nettstedet Vann-nett.no

Registrerte vannforekomster - Askøy

 • Klikk på bildet for å se informasjon om Askøy på nettstedet: Vann-nett.no

Kommunens forpliktelser

 • Askøy er en kommune i sterk vekst og dette fører til press på grøntarealer og bebygde områder.
 • Det er viktig at innbyggerne har gode og trygge bomiljø.
 • Det er også viktig for folkehelsen å kunne bo i nærheten av turområder og ha bade- og fiskemuligheter.
 • Kommunen skal være med å ivareta vannforekomstene, naturmangfoldet og for å kunne håndtere mer ekstremvær.
 • Kommunen skal også ha fokus på å ta vare på grøntområder og buffersoner langs vassdrag, som er viktig for infiltrasjon, fordrøyning og rensing av overvann.

Regionalt samarbeid

 • Askøy kommune er med i det interkommunale samarbeidet: Vannområde Vest. De samarbeidende kommunene er: Bergen (som har prosjektkoordinator), Samnanger, Fusa, Os, Fjell, Sund, Øygarden og Austevoll.
 • Det er vedtatt en Regional plan for vassregion Hordaland med tiltaksprogram.
 • Det er satt miljømål for vannforekomster i vassdrag, innsjø, kyst og grunnvann.

Mer om nasjonal vannforvaltning


Kontakt avdeling

Back to top