Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Kommunen kan etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt. Dette kan være aktuelt for foretak med varige grasarter, eller som har stort areal i forhold til dyr, eller der dyrene beiter store deler av året på utmark. Kommunen kan dispensere for hele eller deler av foretakets jordbruksareal.

Før en eventuell dispensasjon kan gis, må kommunen gjøre en faglig vurdering av drift og bruk av gjødsel basert på opplysninger i søknaden. Begge disse kravene må oppfylles:
• Dyrene skal ikke utgjøre mer enn 5 gjødseldyreenheter (GDE)
• Gjødslinga skal være under 50 % av normgjødsling.

Beitetid på utmark eller innmarksbeite som ikke er godkjent spredeareal fratrekkes fra GDE-beregningen. For dyr som bare beiter i utmark, blir det beregnet at de ikke utgjør noen GDE i forhold til kravet om gjødselplan. For dyr som beiter i utmark halve året blir GDE halvert, osv. Kommunen kan ikke gi fritak for gjødslingsplan for foretak med mer enn 5 GDE ved denne beregningen. For foretak med mer enn 5 GDE, kreves det alltid plan.

Kommunen beregner foretakets spredeareal som alt disponert fulldyrket og overflatedyrket jord, og innmarksbeite som er godkjent som spredeareal. Minner at før husdyrgjødsel kan samles og spres på innmarksbeite må kommunen godkjenne den som spredeareal.


Hvem må ha gjødselplan?

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd.


Regelverk


Automatisk fritak

Disponerer du ikke områder som er innmark eller har overflatedyrking- og/eller fulldyrket jord er du unntatt regelverket som krever gjødselplan og har automatisk fritak.


Hvordan søke fritak

For å søke fritak for gjødselplan må du fylle ut:

Skjemaet sendes til kommunen ved landbrukskontoret.

Back to top