Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, min 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.

Skal du spre husdyrgjødsel/kunstgjødsel på arealer som ikke er fulldyrket og/eller overflatedyrket må du kontakte landbrukskontoret. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal.

For å regne ut hvor mye spredeareal du trenger kan du bruke Mattilsynets GDE-kalkulator (gjødseldyr-enhet):