Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir kun følgende brukere rett til å erverve gjødsel med høyt nitrogeninnhold:

• Profesjonelle brukere som benytter ammoniumnitrat til sprengningsformål og som har tillatelse til å håndtere eksplosiver.
• Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid.
• Personer med yrkesvirksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter.

16 % grense

Det er derfor forbudt å omsette gjødsel med 16 % nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor.
Uavhengig av EUs regler stilles det i Norge krav til transport og oppbevaring av ammoniumnitrat i regelverket under brann- og eksplosjonsvernloven. Bestemmelsene skal ivareta både sikkerheten til omgivelsene ved lovlig bruk, og sikre at stoffet ikke kommer på avveie.

Tips til jordbrukere:

• Lagre trygt og sikkert på et sted der man har gjødselen under normalt oppsyn
• Ikke selg til privatpersoner
• Følg med på hva som skjer rundt deg

Bekreftelse fås av kommunen

For å kunne kjøpe gjødsel med mer enn 16 % nitrogeninnhold må du kontakte landbrukskontoret for å få en skriftlig bekreftelse på at du er en godkjent bruker. Send gjerne inn en skriftlig søknad til landbrukskontoret med en beskrivelse av landbruksarealene/eiendommen, landbruksdriften og formålet med kjøp av kunstgjødsel.

Etablerte gjødselkunder slipper denne dokumentasjonen.