Velkommen til Askøy kommune

Søk i historisk byggesaksarkiv

Vi har som målsetting å legge til rette for økt selvbetjening for våre innbyggere. Det gamle byggesaksarkivet vårt er nå digitalisert og gjort søkbart.

 Les mer hvordan du søker, og hva du finner her.

Mål

Fagavdeling skole er administrativ skoleeier og arbeider sammen med skolene for å gi best mulig kvalitet i opplæringen. Skoleeier og skoleledere i Askøyskolen skal være "Best mulig - sammen".

  • Best på deling
  • Best på resultat
  • Best på læringskultur
  • Best på "walk the talk"

Utdrag fra opplæringslova § 13-10:
Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.
Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.
Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Den årlege rapporten skal drøftast av (politisk) skoleeigar dvs. kommunestyret.


Ansvarsområde

  • Grunnskole
  • Voksenopplæring
  • Logopedi

Askøyskolen består av 17 skoler med til sammen 4250 elever. Av disse er 3 ungdomsskoler og 1 kombinert 1-10 skole.
Askøy voksenopplæringssenter tilbyr introduksjonsprogram og grunnskoleopplæring for voksne.
Logopedi for elever og voksne blir utført av eit logopedteam i fagavdeling skole.


Tilbud og tjenester

Temaplan skole 2015-2019 har 3 felles satsingsområder:


Ledelse


Rapporter, dokumenter og skjema

RapporterFelles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen