Formål 

For å sikre at vi får en god forståelse av en søkers/pasients behov har vi et eget inntaksteam bestående av leder, fagledere og psykolog som vurderer søknader og henvisninger til tjenesten.

I forhold til søknader eller henvisninger som trenger oppfølging fra flere instanser, har vi ukentlige inntaksmøter hvor representanter fra Forvaltning, Bo-oppfølgingen og Rus- og psykisk helse deltar. Dersom en sak trenger samhandling med Helse- og omsorg, blir Vurderingsteamet deres kontaktet.


Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Det vanligste er at personer blir søkt inn til våre tjeneste via:

 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • NAV

  En kan også henvende seg direkte til tjenesten.

   


  Søkers motivasjon

  Vår behandling er basert på at søker er motivert til endring. Med dette forstår vi at søker må bidra til å utarbeide egen behandlingsplan med mål, tiltak og evaluering. Under evaluering tar en stilling til hvordan en har opplevd bedringsprosessen, og sammen med behandler bestemmes det om en skal gå videre med nye mål og tiltak, eller om behandlingen avsluttes.


  Hva koster det?

  Tjenesten er gratis. Noen av aktivitetene har en egenandel.


  Søknadsbehandling

  Når Rus- og psykisk helse mottar en henvendelse foretas det en vurdering om henvendelsen er tilstrekkelig dokumentert. Ved mangelfulle henvendelser eller søknader, kontaktes nødvendige instanser for utfyllende informasjon.


  Det er mulig å selv oppsøke vår avdeling for å få hjelp. I slike saker gjør en bruk av samtykke fra pasienten for å innhente informasjon og opplysninger som er nødvendig.


  Når inntaksteamet mener en sak er godt nok opplyst, er det kontaktpersonen i teamet hvor pasienten skal få oppfølging som inviterer søker til en kartleggingssamtale. Under denne samtalen blir en sammen enig om hvilket tilbud som er mest hensiktsmessig for søker. Temaer i samtalen er bl.a. sykdomshistorie, fastlege, økonomi, boforhold, pårørende/nettverk, barn, rus, utsatt for vold/traumer, militærtjeneste og/eller tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, utdanning og interesser, osv.


  Klage

  • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
  • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
  • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
  • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
  • Klage skal leveres skriftlig til:
   Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
   Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

  Kontakt avdelingen

   

  %MCEPASTEBIN%

  Back to top