Nye eller vesentlig endrede utslipp av avløpsvann skal omsøkes.

Formål

Alle avløpsutslipp skal ha en utslippstillatelse (Forurensningsloven §7).


Regelverk


Utslipp

Boliger, hytter og andre bygninger har per definisjon utslipp dersom man har innlagt vann. Føring av avløpsvann til tett tank er også definert som utslipp. Det samme gjelder ved bruk av vannsparende toaletter der overskuddsvæsken føres til tett tank eller fordampingskammer.

Formålet med dette er at vann fra toalettavløp (svartvann) og gråvann øker risiko for forurensning av omgivelsene. Avløpsløsningen må derfor vurderes av forurensningsmyndigheten ved at det søkes om tillatelse


Hva koster det?


Søknadsbehandling

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, rehabilitering av eksisterende utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann

  • mindre enn 50 personekvivalenter (pe) (Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg Askøy, Hordaland) 
  • Åpne kommunens søknadsskjema
  • for utslipp fra 50 til 10000 pe ved utslipp til sjø og 50-2000 ved utslipp til ferskvann eller grunn utenfor tettbebyggelsen (Forurensningsforskriften kapittel 13) Innenfor tettbebyggelsen Askøy sør, er Fylkesmannen myndighet.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Søknaden skal også benyttes ved påkobling til allerede eksisterende utslipp.

Søknad med alle nødvendige opplysninger sendes Miljørettet helsevern i Askøy kommune.

Søknad i samsvar med standardkravene i lokal forskrift behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i lokal forskrift behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker.


Klage

Klage på vedtak jamfør Forvaltningslovens bestemmelser om klage.


Kontakt avdelingen

Back to top