Tilsyn med avløpsanlegg <50pe og anlegg inntil 10000 pe (forurensningsforskriften)

Formål

God kontroll av avløp reduserer risikoen for forurensning av miljøet og spredning av sykdom ved å sikre godt drikkevann og god vannkvalitet. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven

På denne siden finner du informasjon om Miljørettet helsevern sitt tilsyn med avløpsanlegg etter Forurensningsloven m. relevante forskrifter


Regelverk


Tilsynsmyndighet

  • Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet for kommunen og kan føre tilsyn med anlegget etter forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 11 - 13 samt lokal forskrift om mindre avløpsanlegg.
  • Miljørettet helsevern kan også føre tilsyn med anlegget etter folkehelseloven dersom det er risiko for helseskade (Folkehelseloven, Forskrift om miljørettet helsevern)
  • Eier av offentlig anlegg, (Teknisk, Seksjon vann og avløp), kan føre tilsyn med avløpsanlegg som er tilknyttet offentlig avløp.
  • Standard abonnementsbestemmelser for vann og avløp.(både administrative- og tekniske bestemmelser) kan kjøpes fra Kommuneforlaget enten som e-bok eller i papirutgaven.

Tilsynsgebyr for kontroll med avløpsanlegg

Askøy kommune har en gebyrforskrift for tilsyn med avløp. All bebyggelse i kommunen med innlagt vann er omfattet av denne forskriften og det er avdeling for miljørettet helsevern som utfører tilsyn med avløpsanlegg og kloakklekkasjer. Gebyret innhentes via faktura for kommunale avgifter og gjeldene satser er stipulert etter selvkostprinsippet. Gebyret finansierer drift av 2,5 stillinger som jobber med tilsyn med avløpsanlegg.  Det kan søkes om fritak fra gebyret dersom vanntilførsel avstenges eller på særskilt grunnlag, for eksempel at boligen ikke er i bruk, men at det ikke er mulig å avstenge vannforsyningen . Vedtak om fritak/ikke fritak er et enkeltvedtak og kan påklages jf. § 6.

Kontroll og tilsyn med avløpsanlegg er ikke bare fysisk kontroll med det enkelte anlegg, men også forvaltningsarbeid som kartlegging og oppfølging av utslipp og forurensning områdevis. Kommunen ønsker å prioriterer de områder og avløpsanlegg der det er påvist forurensing eller der det er størst risiko for forurensning. Det innebærer at selv om gebyret fremkommer på faktura for kommunale avgifter, så innebærer ikke det at tilsyn på ditt avløpsanlegg nødvendigvis har blitt eller skal gjennomføres.


Tilsyn

  • Forurenser har plikt til å framlegge tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon kommunen trenger som forurensningsmyndighet (forurensningsloven § 49)
  • Kommunen har rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått (dette omfatter også rett til å inspisere om fritidsbebyggelse har innlagt vann) (forurensingsloven § 50, om rett til gransking)
  • Kommunen har rett til å kreve at forurenser gjennomfører undersøkelser (forurensingsloven § 51, om pålegg om undersøkelse)

Klage

For klage på saksbehandling og vedtak gjelder Forvaltningslovens bestemmelser


Kontakt avdelingen

 

Back to top