Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet?


Dette er et omfattende skjema og kan mellomlagres som kladd uten å sendes inn mens du jobber med det.

Notér deg referansenummeret.



1. Ansvarlig søker, tiltakshaver


Her skal du gi alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne kontakte deg eller det sameiet/organisasjonen som søker om utslippstillatelse.

Tiltakshaver er den som eier og driver anlegget (ansvarlig eier) og som er ansvarlig for utslippet, herunder for anleggets drift og vedlikehold.

Ansvarlig søker er utførende håndverker som søker på vegne av tiltakshaver.

2. Søknaden gjelder

Her skal du oppgi om søknaden gjelder et nytt utslipp eller en vesentlig økning av utslipp, rehabilitering av anlegg eller påkobling til eksisterende utslipp.

Med rehabilitering av anlegg menes betydelige oppgraderinger eller endringer, for eksempel overgang til annet rensetiltak.

Du må oppgi om søknaden gjelder helårsbolig, fritidsbolig og -, eller annen bygning, samt antall bygninger i de ulike kategoriene. Hvis vannklosett er installert eller skal installeres, må dette oppgis.

Med vesentlig økning menes installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende, når eksisterende anlegg utvides, for eksempel på grunn av nye områder kobles til anlegget. Endring av utslipp kan også medføre at det er fare for nye eller større brukerkonflikter. Ta kontakt med kommunene dersom du er i tvil om hva som er vesentlig økning.

Oppgi utslippets størrelse i PE, samt kapasitet på eksisterende utslipp hvis det er relevant.

Ta kontakt med kommunen hvis du er usikker på hvordan du beregner utslippets forventede størrelse.

Dersom utslippet gjelder påkobling til allerede eksisterende utslipp, skal søknaden fylles ut, men de fleste vedleggene under punkt 9 kan avkrysses som ikke relevant.

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegget, 9 B, og plassering av avløpsanlegg på kart, 9 D, skal alltid ligge ved en søknad.

Liste over eiendommer som er tilknyttet anlegget skal også foreligge.

Det må følge med dokumentasjon på hvor stort (antall pe) det eksisterende utslippet er, samt dokumentasjon fra ledningseier om tillatelse til påkobling, se punkt 9 K.

3. Eiendom og byggested

Her skal du oppgi gårdsnummer, bruksnummer (eventuelt festenummer) og adresse på bygningen eller bygningene som skal tilknyttes avløpsanlegget. Gårds-, bruks- og festenummer får du ved henvendelse til kommunen.

Du må sjekke med kommunen om plasseringen og utførelsen av det planlagte anlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Hvis utførelsen og-, eller lokaliseringen av renseanlegget ikke er i samsvar med kommunens planer, må du innhente samtykke fra planmyndigheten. Dette kan kreve politisk behandling. Husk å oppgi dato for når samtykket ble gitt.

 4. Utslippssted

Her skal du gi opplysninger om utslippsstedet. Det vil si om avløpsvannet går til innsjø, bekk, elv, elvemunning, og så videre. Du skal også oppgi navn på lokalitet og kartkoordinater. Kart vil du kunne få tak hos kommunens kundetorg eller via kommunens hjemmeside.

Dersom utslipp skal gå til infiltrasjon kreves beskrivelse av jordsmonn vedlagt søknaden, se punkt 9C.

Gjelder søknaden for utslipp til sjø, må du oppgi hvor mange meter under laveste vannstand det slippes ut (utslippsdyp), og hvor langt fra land avløpsledningen ligger.

5. Dispensasjon

Dersom det søkes dispensasjon fra forskrift om mindre avløpsanlegg i Askøy kommune, må det krysses av. Dispensasjonssøknad skal vedlegges søknaden, se punkt 9 A.

6. Renseanlegg

Under punktet “Type renseanlegg” skal du oppgi hva slags renseanlegg du ønsker å installere. Beskriv også hvilken toalettløsning som skal installeres.

Anleggets dimensjonerte størrelse skal angis i antall personekvivalenter, PE. Dette vil du kunne finne i anleggsleverandørens dokumentasjon. Vurdering av hvor stort anlegg du velger bør gjøres med et perspektiv på 10 år. Anlegget bør uansett ikke være dimensjonert for mindre enn 5 PE.

Fyll deretter ut rubrikken for renseanlegget som er valgt, der det etterspørres mer informasjon om gitt renseanlegg.

7. Behov for vedlikehold

Alle typer separate avløpsanlegg trenger et minimum av tilsyn og kontroll for å fungere som forutsatt. Gi en kort beskrivelse av behov for vedlikehold av den omsøkte løsningen.

8. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig

Her skal du oppgi hvem (nøytral fagkyndig person, firma, leverandør) som har bistått deg med utforming, dimensjonering og installasjon av renseanlegg og dokumentasjon av rensegrad. Vær oppmerksom på at dokumentasjon av anleggets rensegrad skal være utført av nøytral fagkyndig

9. Obligatoriske vedlegg til søknaden

Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det vedlegg vil søknaden ikke kunne bli behandlet. Under finner du en liste over nødvendige vedlegg med forklaring.


Vedlegg A

Hvis du søker om unntak fra rensekrav, skal dette begrunnes særskilt. Vær oppmerksom på at dersom det søkes om unntak, gjelder ikke kommunens absolutte saksbehandlingsfrist på seks uker.

Eget skjema for dispensasjon fra forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune, skal legges ved.

Vedlegg B

Her legges ved dokumentasjon av rensegrad og en beskrivelse av selve anlegget.

Hvis du skal installere et ferdigprodusert minirenseanlegg, må dette være testet i henhold til NS-EN 12566-3. Sjekk at rensegraden som er angitt på CE-merket til minirenseanlegg tilfredsstiller rensekravet for ditt utslipp.

For alle andre renseløsninger må det dokumenteres at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Vær oppmerksom på at dokumentasjonen skal være utført av fagkyndig. Vedlegget skal også inneholde en beskrivelse av anlegget (type, modell og leverandør) og hvordan det skal drives.

Vedlegg C

Dersom utslippet skal gå til infiltrasjon i stedlige jordmasser skal det legges ved en beskrivelse av jordsmonnet på stedet, samt tegninger og beskrivelse av infiltrasjonsgrøften og hvordan den skal opparbeides.

Dersom det ikke er tilstrekkelig jordsmonn på stedet, må det tilføres egnede masser.

Det må også beskrives hvor avrenningen vil foregå.

Vedlegg D

Avløpsanleggets plassering og utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp) skal merkes av på kart, i størrelse 1:5000 eller større. På samme kart skal du også merke av eiendomsgrenser og eventuell veiadkomst (for slamtømming og vedlikehold).

Vedlegg E

Hvis du skal knytte deg til et eksisterende renseanlegg, må du legge ved en liste over hvilke bygninger som allerede er tilknyttet anlegget. Gnr. og bnr. for disse bygningene får du ved henvendelse til kommunen. Hvis det ikke er flere bygninger knyttet til anlegget, skal du sette kryss i boksen ”ikke relevant” i søknadsskjemaet.

Vedlegg F

Brukerinteresser knyttet til utslippsstedet vil ha stor betydning for plassering og utforming av renseanlegg eller utslippspunkt. Vedlegget skal inneholde en vurdering av interesser som kan/vil bli berørt av utslippet (for eksempel drikkevann og brønner, jordvanning, lekeplasser, bading, fiske, turløyper og lignende) og utslippsstedets plassering når det gjelder brukerinteresser. Hvis du er i tvil, kan det være nyttig å kontakte en fagkyndig som kan foreta en nøytral vurdering. Benytt vedlegg F.

Dette MÅ legges ved søknaden for at den skal være fullstendig.

Vedlegg G

Alle naboer som blir berørt av utslippet og øvrige aktuelle parter skal varsles 4 uker før søknaden sendes.

Du må lage en liste over hvem som har blitt varslet og du må legge ved kvittering på at varsel er sendt de respektive (for eksempel kvittering på rekommandert sending eller underskrift).

Du har plikt til å varsle naboer og andre spesielt berørte. Andre spesielt berørte kan for eksempel være lag og foreninger, eller andre som har friluftsinteresser i området. Hvis du er i tvil om hvem som skal ha varsel, kan du få en oversikt fra kommunen.
Naboliste kan fås på www.infoland.no eller ved personlig oppmøte på kundetorget. Se «rutiner for utlevering av nabolister» her.

Vedlegg H

Hvis du har mottatt klager eller protester, skal disse legges ved søknaden. Hvis du ikke har mottatt slike, krysser du av i boksen ”ikke relevant”.

Vedlegg I

For nye avløpsledninger i sjø må det innhentes tillatelse fra Havnevesenet. Bergen og omland Havnevesen gir ikke tillatelse før utslippstillatelsen foreligger, men det må innhentes en uttale som vedlegges søknaden.

Vedlegg J

For nye avløpsledninger i sjø må det legges ved uttale fra fiskerimyndighetene dersom utslippsledningen legges i AK-område, gytefelt eller kaste- og låssettinghavner.

Vedlegg K

For påkobling til eksisterende utslipp må dokumentasjon på utslippets størrelse foreligge og følge med søknaden.
Det må også foreligge tillatelse til påkobling fra ledningseier (anleggseier), som vedlegg.


8. Eventuelle merknader

Her kan du skrive eventuelle merknader du mener er nyttig informasjon for kommunen når søknaden skal behandles.

9. Underskrift og erklæring

Skjemaet er tilrettelagt for elektronisk signering. 

Merk at det er ansvarlig eier som skal undertegne søknaden. Ansvarlig eiers underskrift innestår for at det er gitt riktige og fullstendige opplysninger. Eier forplikter seg til å følge de angitte bestemmelsene, herunder bestemmelser som gjelder drift og vedlikehold.


Back to top