Formål

Dagsenter er et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt. Det kan også være et tilbud for pårørende med et særlig tyngende omsorgsansvar, som har behov for avlastning deler av døgnet.På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.


Hva får du?

 • Plass en eller flere dager i uken
 • Middag
 • Ulike aktivitets- og kulturtilbud
 • Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem

Transport til og fra dagsentrene utføres i samarbeid med Karlsen Turvogn


Krav til søker

 • Du bor hjemme.
 • Du har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd.
 • Du ønsker å møte andre mennesker.
 • Du trenger hjelp til å ivareta dine sosiale behov.
 • For å bli godkjent for dagtilbud må ditt fysiske eller psykiske funksjonstap være av en slik art at du ikke selv kan ivareta dine sosiale behov.

Hva koster det?

Blir oppholdet innvilget som avlastning, skal det ikke betales vederlag.


Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende


Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt