Hva gjør vi?

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i Opplæringsloven § 5.
  • Målgruppen for PPT er barn i alderen 0-16 år som ikke har/ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, samt voksne som har behov for spesialundervisning.
  • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen og for voksne med rett til grunnskoleopplæring.
  • I tillegg driver PPT systemrettet utviklingsarbeid for barnehager og skoler. Vi samarbeider også med andre tjenester for å gi hvert enkelt barn best mulig tilbud.

Tilbud og tjenester

PPT har tre ulike team som behandler individ- og systemsaker:

  • Barnehageteam
  • Skoleteam
  • Team for voksne

Andre tjenester vi formidler


Kontaktopplysninger