Tilsyn med avløpsanlegg <50pe og anlegg inntil 10000 pe (forurensningsforskriften)

Formål

God kontroll av avløp reduserer vi risiko for forurensning av miljøet og spredning av sykdom ved å sikre godt drikkevann og god vannkvalitet. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven

På denne siden finner du informasjon om Miljørettet helsevern sitt tilsyn med avløpsanlegg etter Forurensningsloven m. relevante forskrifter


Regelverk


Tilsynsmyndighet

  • Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet for kommunen og kan føre tilsyn med anlegget etter forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 11 - 13 samt lokal forskrift om mindre avløpsanlegg.
  • Miljørettet helsevern kan også føre tilsyn med anlegget etter folkehelseloven dersom det er risiko for helseskade (Folkehelseloven, Forskrift om miljørettet helsevern)
  • Eier av offentlig anlegg, Teknisk, Seksjon vann og avløp, kan føre tilsyn med avløpsanlegg som er tilknyttet offentlig avløp jf. Standard abonnementsbestemmelser for vann og avløp.

Hva koster det?

Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg


Tilsyn

  • Forurenser har plikt til å framlegge tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon kommunen trenger som forurensningsmyndighet (forurensningsloven § 49)
  • Kommunen har rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått (dette omfatter også rett til å inspisere om fritidsbebyggelse har innlagt vann) (forurensingsloven § 50, om rett til gransking)
  • Kommunen har rett til å kreve at forurenser gjennomfører undersøkelser (forurensingsloven § 51, om pålegg om undersøkelse)

Klage

For klage på saksbehandling og vedtak gjelder Forvaltningslovens bestemmelser


Kontakt avdelingen