20210810 100413To barn på toppen av seilebanen"Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå verden. Gjennom språket får vi økende innsikt i oss sjøl. Gjennom språket trer vi inn i fellesskapet med andre mennesker og får ta del i språksamfunnets kultur. Språket gir identitet og tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen". (Anne Høygård)

Arbeid med språk i barnehagen skjer i lek og hverdagssituasjoner som stell, måltid m.m. og i tilrettelagte og voksenstyrte aktiviteter og samtaler. Når vi snakker om språkutvikling vektlegger vi utvikling av talespråk og språkforståelse.

Vi vektlegger utvikling av grunnleggende lese- og skriveopplæring. Dette gjelder særlig det vi kaller språklig bevissthet, men også utvikling av fortellerkompetanse og setningsproduksjon. Gjennom språket lærer barnet: å forstå og skape et bilde av virkeligheten, å forstå seg selv og andre, å mene noe om og handle i forhold til virkeligheten, å uttrykke sine tanker og følelser.

Personalet i barnehagen har ansvar for at arbeid med språk skjer både gjennom tilrettelagte aktiviteter og i naturlige situasjoner i løpet av dagen. Fokus på språk er sentralt gjennom hele barnehagedagen.

Språksprell

I Furuly barnehage har vi i mange år arbeidet intensivt med språkverktøyet "språksprell", og vi ser klare fordeler ved å starte tidlig, særlig i forhold til språklig bevissthet. Senere års forskning på området lese – og skrivevansker (A. Lie 1991, Frost 1999, Hagtvedt 2002) tyder på at det er nær sammenheng mellom barna språklige bevissthet og deres muligheter for å lykkes med leseopplæringen i skolen.

Formålet med disse lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske, bevissthet. Dette er med på å gi barna en felles språklig plattform der de stiller med mer like forutsetninger, bedre rustet til å ta fatt på veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart.

Fire språklige områder som er essensielle i denne sammenheng og optimale for aldersgruppen. Disse områdene er:

1 Oppmerksomhet for lyd
2 Rim og regler
3 Stavelsesdeling
4 Forlydsanalyse

Språk og leseaktiviteter

Høytlesing er en viktig aktivitet i barnehagens språk - og lesestimulerende arbeid. Leseaktiviteter som høytlesing og samtaler rundt det vi leser, gir opplevelser og umiddelbar glede. I tillegg ligger det stor verdi i den språklige samhandlingen som lesingen fører med seg.

I Furuly barnehage skal alle bli lest for, også de som helst bare vil sykle og leke med biler. Vi voksne kjenner gevinsten i høytlesning, og erfaringene viser at både gutter og jenter trives med å bli lest for, bare vi tilrettelegger godt.

 

 

 

 

 

Back to top