Barnehagen legger til rette for å arbeide med prosjekter gjennom året. Vi gjennomfører 3 hovedprosjekter i løpet av året på hver base. Vi er opptatt av at prosjektarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at barnets egne initiativ og opplevelser får en naturlig plass.

Vi jobber tverrfaglig i løpet av prosjektet for å sikre at alle barna får erfaringer fra de ulike fagområdene. Enkelte ganger vektlegger vi ett fagområde mer enn andre. Ved å jobbe i aldersinndelte grupper sikrer vi at barna opplever progresjon knyttet til de ulike fagområdene. Dette vil komme fram i planene som blir utarbeidet.

Prosjekter for 1-3 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
Lille gul og lille blå

Barna skal bli kjent med årstiden høst

 • Bruke naturen til inspirasjon og felleskapsopplevelser
 • Bli kjent med ulike farger
 • Barna skal få mulighet til å oppleve kunst, kultur og til selv å utrykke seg estetisk

Vi skal ha søkelys på høsten og endringene i naturen. Vi skal finne ut hva som kjennetegner høsten. Vi skal følge med på fuglekassen i skogen og hvilke fugler som blir igjen og hvem som reiser. Vi skal legge til rette for barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til at de kan undre seg, undersøke og eksperimentere. Barna skal få utrykke seg gjennom musikk dans og drama. Vi skal male både ute og inne. Vi skal legge til rette for at barna har tilgang til utstyr, rom og materialer, støtte opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Vi skal undre oss undersøke og eksperimentere. Vi skal bruke kropp og sanser gjennom prosjektet. Barna skal ha tilgang til utkledningstøy. Vi skal ta utgangspunkt i et kunstbilde til inspirasjon og vi avslutter prosjektet med en kunstutstilling.

Skinnvotten

Barna skal bli kjent med årstiden vinter

 • Vi skal utforske det ukrainske eventyret Skinnvotten
 • Barna skal få forståelse om samisk kultur i forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar

Vi skal utforske snø og forme i snø, vi skal lage is lykter med naturelementer og vannfarger.

Vi skal arbeide med lysbokser, lysbord og lys rom. Vi bruker pc og nettbrett til å finne is og vinterbilder, kan vi høre lyd av is? Vi skal legge vekt på barnas interesser og legge til rette for at barna kan medvirke til prosjektet. Vi skal undre oss sammen med barna og søke ny kunnskap. Vi skal henge opp bilder av det vi former i snø og is til gjenkalling og samtale. Koffert med modell over vinterlandskapet og de ulike dyrene i samling. Dyreyoga og motorisk aktivitet med søkelys på å hoppe, krype og åle. Dramatisering av eventyret inne og ute, ha bamser av de ulike dyrene til lek. Dramatisere ved trollskogen og Solnes. Vi skal bli kjent med de ulike dyrene i eventyret, dyrenes egenskaper; hva spiser de hvor lever de? telle ører, føtter og haler og finne likheter og ulikheter. Vi skal bruke prosjektor til å se på eventyret om Skinnvotten på lerret eller på gulvet. Vi skal lage tipi ute i forbindelse med samenes nasjonaldag. Lære oss regnkalvens joik.

Plopp sier vannet

Barna skal bli kjent med årstiden vår.

 • Vi skal ha søkelys på vann og fellesskapet mellom barna i lek med vann.
 • Barna skal få erfaringer med å ta vare på naturen og omgivelsene

I dette prosjektet skal vi leke oss med vann både inne og ute. Å hoppe i dammer gir en kroppslig og frydefull lek som gir gjentagende glede og bidrar til fellesskap mellom barna. Barna må gjøre kroppslige tilpasninger for ikke å falle, og på den måten får de øve opp balansen. Barna oppsøker dammer, renner og steder hvor vannet befinner seg. Barna skal få tilgang til vannrenner, vann og vann lek inne og ute. Vi skal gå på turer til vann i nærområdet og utforske livet i fjæra. Vi legger til rette for aktiviteter og eksperimenter som bidrar til samspill og gode fellesskapsopplevelser der barna får undre seg sammen. Vi setter søkelys på sansemotorikk og sansene; se, føle og balanse.

Vi skal jobbe med bærekraftig utvikling og barna skal få en begynnende forståelse for viktigheten av å ta vare på naturen rundt oss. Vi går på turer i nærområdet og plukker boss og samtaler om hva som hører hjemme/ikke hører hjemme i naturen. Barna skal være med å plante og så ulike grønnsaker og bie-vennlige blomster. Vi bruker naturområdene i og rundt barnehagen til å studere insekter.

Vi skal arbeide med tallrekken, synligjøre mengde og symboler. Vi skal være kreative og eksperimentere både inne og ute. Vi legger vekt på barnas interesser og legge til rette for at barna kan medvirke til prosjektet.

 

Prosjekter for 3 - 6 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
Et hav av eventyr
 • La barna få bli med på en reise gjennom havet med teater, musikk og visuelle virkemidler som verktøy.
 • Får kjennskap til havet og bærekraftig utvikling, utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på livet i havet
 • Ha søkelys på samarbeid, og skape trygghet i gruppe

Vi vil i dette prosjektet samarbeide med kunstpedagog Maria Aasebø Rønhovde. Hun vil bidra med to kunstpedagogiske arbeid inn i vårt prosjekt. «Et hav av eventyr» og «Fast i plast» Barna ønskes velkommen til en reise i teaterets og havets verden. Gjennom arbeid med fargene, lydene, musikken og bevegelsene fra havet og de ulike skapningene vi møter under- og over havoverflaten skal vi inspirere til at barna utfolder seg kreativt og utvikler tro på egne ferdigheter.

Vi skal gå turer til vann og sjø. I slutten av september skal vi delta på av åpningen av veien ned til Solnes. Vi skal plukke søppel på Solnes og jobbe med resirkulering og ha søkelys på hva vi sammen kan gjøre med små grep, samtidig som vi er del av en større enhet. Hvor mye plast er det i barnehagen? Kan vi gjenbruke noe? Vi skal jobbe kreativt inne og ute med å lage egne kunstverk.

En skog av eventyr

 

 • Alle barn skal oppleve å få delta i god og utviklende lek
 • Øke barns lekekompetanse
 • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

I prosjektet «En skog av eventyr» vil vi fordype oss i et eventyr eller en barnebok som vi vil formidle. Vi ønsker å gi barna felles lekereferanser og ingredienser til nye rolleleker de selv kan utvikle. Barns drivkraft til å leke vil ta stor plass i dette prosjektet og vi voksne skal ha en bevisst rolle i forhold til hvordan vi inspirerer barn til lek, tilrettelegger for lek og hjelper/støtter der det trengs. Sammen skal vi skape gode lekemiljøer inne og ute, ta i bruk fantasien og fordype oss i lekens verden.

Vår fantastiske dyreverden

Å vekke barns nysgjerrighet og interesse for dyr, småkryp og insekter.

 • Barna skal bli glad i naturen og se samspillet mellom mennesker og natur.
 • Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter.

Prosjektet «Vår fantastiske dyreverden» skal ta utgangspunkt i barns undring og nysgjerrighet for dyr, småkryp og insekter. Vi vil gi barna felles opplevelser som utgangspunkt for videre utforskning og følge med på hva de interesserer seg for og blir opptatt av. Vi skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. Vi vil finne ut av ting sammen ved hjelp av nysgjerrigpermetoden. Vi vil bruke naturen og nærmiljøet til barnehagen for å utvikle lek, aktiviteter og forskertrang. Barnas initiativ til å lete, grave og forske vil bli verdsatt. Vi vil følge med på endringer i naturen, eksperimentere og fordype oss i det som vekker ekstra interesse.

 

Prosjektene som helhet kan en lese mer om i årsplanen 23-24

Back to top