Barnehagen legger til rette for å arbeide med prosjekter gjennom året. Vi gjennomfører 3 hovedprosjekter i løpet av året på hver base. Vi er opptatt av at prosjektarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at barnets egne initiativ og opplevelser får en naturlig plass.

Vi jobber tverrfaglig i løpet av prosjektet for å sikre at alle barna får erfaringer fra de ulike fagområdene. Enkelte ganger vektlegger vi ett fagområde mer enn andre. Ved å jobbe i aldersinndelte grupper sikrer vi at barna opplever progresjon knyttet til de ulike fagområdene. Dette vil komme fram i planene som blir utarbeidet.

Prosjekter for 1-3 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
Minsten og den fine kroppen

Barna skal bli kjent med sin egen kropp og bli bevisste egne og andres grenser.

Barna skal bli trygg på egen kropp og få en positiv oppfatning av seg selv.

Barna skal bli møtt på egne følelser og få hjelp til å forså og kjenne igjen disse.

Vi skal jobbe med kroppen og de ulike kroppsdelenes funksjon. Vi skal ha fokus på de ulike sansene og innføre månedens bevegelse.  

Gjennom å jobbe med felles regler på avdelingene skal vi bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre. Vi skal tilby et mangfold av bøker, sanger og bilder. Vi skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelse, samtaler, erfaringer og tanker. I hverdagen skal vi legge til rette for felles opplevelser med utgangspunkt i sang, dans og musikk. 
Vi skal gå på turer med fokus på utfordring og støtte for å gi gode mestringsopplevelser for barna. Vi skal jobbe med barnas bevissthet om sin egen kropp gjennom selvstendighetstrening med god balanse mellom støtte og utfordring, i påkledning måltid og stell.
Hjulene på bussen

Barna skal få utforske, konstruere og eksperimentere med kjøretøy og teknologi.

Vi skal jobbe med kjøretøy og se nærmere på deres funksjon i samfunnet. Vi skal gå turer i nærområdet og se hvilke ulike kjøretøy vi treffer på. Ulikheter i form, farge og funksjon. Vi skal jobbe med ulike former som vi finner på kjøretøy.
Alle fugler små de er

Barna skal bli oppmerksom på fugler og naturen rundt oss -

Barna skal møte et mangfold av historier og bøker, og leke med rim, regler og sang.

Med et hovedfokus på fugler skal vi se nærmere på de fuglene vi finner rundt oss og hva de gjør, hva de spiser, hvilke lyder de lager og hvordan de er i naturen rundt oss. Vi skal bruke fuglebøker og digitale hjelpemidler for å ta bilder og finne ut hvilken fugler vi ser, og å finne ut mer om dem. Vi skal bruke uteområdet til å finne flere deler av næringskjeden og lete etter insekter småkryp i naturen rundt oss.

 

Prosjekter for 3 - 6 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
«Vi vil vite…»

Barna skal bli glad i naturen og se samspillet mellom mennesker og natur. 

Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.

Bruke tall, telling og matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter.

Vi skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.

Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer i det flotte leke og aktivitetsområdet i naturen som barnehagen har i nærmiljøet.

De skal få en begynnende forståelse for naturens egenart, hvordan vi kan verne om naturressursene, bevare det biologiske mangfoldet og bidra til bærekraftig utvikling.

I dette prosjektet ønsker vi at barns medvirkning og nysgjerrighet skal få rom gjennom alle spørsmålene de stiller. «Vi vil vite…».

Fargesprell

Gi barna mulighet for å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

Barna skal ta i bruk ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Gi barna rom til å leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord

I dette prosjektet skal vi jobbe med farger på ulike måter. Vi skal prøve å skape magi gjennom farger. Vi skal ha fokus på skaperglede, kreativitet og eksperimentering.

Som avslutning i prosjektet ønsker vi å ha en fargefest. Vi skal jobbe sammen med barna i planlegging og gjennomføring av festen. Veien blir til sammen med barna gjennom prosjektet.

Nytt liv

Filosofiske samtaler i samspill med barna

Gi barna muligheter til å undre seg over naturen som våkner til liv og hvordan noe blir til

Få oppleve naturen som arena for lek og læring

I dette prosjektet skal vi ha hovedfokus på nytt liv med naturen som utgangspunkt. Barnas oppdagelser og spørsmål skal være utgangspunktet for å finne ut av, undre seg og lære noe om ulike tema barna blir opptatt av.  
 
Vi har grønnsakhager på begge basene og en vinterhage hvor det skal lages nytt liv ved såing av frø. Barna er involvert i hele prosessen fra vi sår og følger utviklingen tett videre.

 

Prosjektene som helhet kan en lese mer om i årsplanen 22-23

Back to top