Barnehagen legger til rette for å arbeide med prosjekter gjennom året. Vi gjennomfører 3 hovedprosjekter i løpet av året på hver base. Vi er opptatt av at prosjektarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at barnets egne initiativ og opplevelser får en naturlig plass.

Vi jobber tverrfaglig i løpet av prosjektet for å sikre at alle barna får erfaringer fra de ulike fagområdene. Enkelte ganger vektlegger vi ett fagområde mer enn andre. Ved å jobbe i aldersinndelte grupper sikrer vi at barna opplever progresjon knyttet til de ulike fagområdene. Dette vil komme fram i planene som blir utarbeidet.

Prosjekter for 1-3 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
Alle med

Barna opplever tilhørighet og glede ved å være i et barnefellesskap.

I denne prosjektperioden har vi ha fokus på barnefellesskapet og tilhørighet i gruppen. Vi legger tilrette for fellesopplevelser der barna får delta på deres premisser og behov, vi  tilbyr varierte og spennende aktiviteter der barna får oppleve glede av å gjøre og skape noe sammen. Barna fpr møte et mangfold av bøker, sanger, bilder, rim og regler innenfor temaet.
Med lekelyst og forskertrang

Barna blir kjent med ulike naturfenomenergjennom enkle eksperimenter.

I denne prosjektperioden har vi fokus på å gi barna førstehåndserfaringer med ulike naturfenomener i naturen rundt oss. Vi går turer i nærområdet, lager en enkel værstasjon og lager vår egen kalender der vi har fokus på klær etter vær m.m.
Små føtter i stor natur Barna får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. I denne prosjektperioden lar vi barna få kjenne på og erfare at de er betydningsfulle i arbeidet med å ta vare på naturen. Vi bruker naturen, vi leker og forsker. Vi lager vår egen resirkuleringsstasjon der barna får være med å sortere ulike typer avfall.

 

Prosjekter for 3 - 6 åringene:

 Prosjekttittel  Mål  Innhold
Du og jeg Barna får gode relasjoner med andre barn, og blir kjent med seg selv og hverandre. I dette prosjektet stiller vi spørsmålene "Hvem er jeg?" Hvem er de andre?. Vi setter fokus på å bry seg om andre, men også om seg selv. Å kunne leke med flrer er en styreke som bidrar til et
Det var en gang Lekende voksne i allsidig og kreativ lek sammen med barn. Barna får mulighet til å bearbeide inntrykk fra styrte aktiviteter i egen lek. Vi tar utgangspunkt i bøker, historier og sanger og bearbeider gjennom drama, rollespill og lek med ulikt materiell. Vi øver oss på å gå inn i uliuke roller og bruker enkle kostymer og rekvisitter.
Med lekelyst og forskertrang ute i naturen Barna får en begynnende forståelse for at det vi gjør og velger i dag, får konsekvenser for fremtiden. I prosjektet gir vi barna mulighet til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på ulike problemstillinger. "Hva kan vi i barnehagen gjøre for at vi kan bruke og nytte oss av naturens skattkamre uten at det går på bekostning av fremtidens generasjon?

 

Prosjektplanene kan som helhet leses i  pdf Årsplan 2021 - 2022 (4.28 MB)

Back to top