Lov om Yrkesskadeforsikring


Erstatning ved medisinsk invaliditet


Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % får du mènerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade eller yrkessykdom blir det ytt mènerstatning slik: 

Invaliditetsgrad:

Grunnerstatning:

15 – 24 % 0,75 G
25 – 34 %  1,00 G
35 – 44 % 1,50 G
45 – 54 %  2,00 G
55 – 64 % 2,50 G
65 – 74 %  3,00 G
75 – 84 % 3,75 G
85 – 100 %  4,50 G


Det blir gitt et tillegg for ansatte under 45 år, mens erstatningen blir redusert for personer over 46 år.Erstatning ved ervervsuførhet

Tap av fremtidig inntekt. Størrelsen på ervervserstatningen er avhengig av graden av varig ervervsuførhet og pensjonsgivende inntekt. Ved ervervsuførhet på 100 % blir grunnerstatningen fastsatt slik: 

Inntekt t.o.m. 7 G gir grunnerstatning på 22 G
Over 7 G t.o.m. 8 G gir grunnerstatning på 24 G
Over 8 G t.o.m.  9 G  gir grunnerstatning på 26 G
Over 9 G t.o.m. 10 G  gir grunnerstatning på 28 G
Over   10 G gir grunnerstatning på 30 GDet blir gitt tillegg for personer under 45 år.
Personer over 46 år får en reduksjon i erstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.


Erstatning ved død

Erstatning som blir utbetalt ved død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom.

  • Erstatning for begravelseskostnader: 0,5 G
  • Erstatning til ektefelle, registrert partner eller samboer: 15,0 G
  • For hvert år den avdøde var over 46 år, blir erstatningen redusert med 5 %, likevel ikke mer enn 80 % totalt.
  • Barnetillegg, pr. barn inntil 6,5 G


Dersom den ansatte etterlater seg barn under 20 år, blir det utbetalt barnetillegg. Erstatningen blir regnet ut særlig for hvert barn og blir fastsatt på grunnlag av alderen på barna da den ansatte døde.

OBS! Dersom den døde var eneforsørger, blir det utbetalt dobbelt barnetillegg.

 

Alder på barnet

G

Under 1 år 6,5 G
1 år 6,0 G
2 år 6,0 G
3 år 5,5 G
4 år 5,0 G
5 år 5,0 G
6 år 4,5 G
7 år 4,0 G
8 år 4,0 G
9 år 3,5 G
10 år 3,5 G
11 år 3,0 G
12 år 2,5 G
13 år 2,5 G
14 år 2,0 G
15 år 2,0 G
16 år 1,5 G
17 år 1,5 G
18 år 1,0 G
19 år 1,0 G

 Samordning av erstatning

Utbetalinger etter Lov om yrkesskade og Hovedtariffavtalen er samordnet slik at maksimal erstatning til etterlatte vil være 18 G inkludert gruppeliv.
Definisjon på etterlatte finnes i § 10.4 i Hovedtariffavtalen.


Tariffbestemt yrkesskade

Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom, og ved skader som oppstår på direkte reise til/fra arbeid og på tjenestereise.


Erstatning ved medisinsk invaliditet

For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer som følge av skade ved ulykke 1 - 3 G. Erstatningen er uavhengig av alder, men avhengig av den medisinske invaliditetsgraden.


Erstatning ved ervervsuførhet

For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved 100 % varig ervervsuførhet 15 G. Denne utbetalingen er uavhengig av alder og deltid. Beløpet blir avkortet forholdsmessig ved lavere uføregrad.


Erstatning ved død

For ansatte som går inn under § 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved død som følge av ulykke 15 G.


Hvem har rett til erstatning?

Ved dødsfall blir erstatninga utbetalt enten til
1. Ektefelle eller partner registrert etter partnerskapslova (se punkt 3)
2. Samboer (se punkt 3)
3. Barn (egne barn/adoptivbarn) under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det finnes ektefelle/registrert partner/samboer med rett til erstatning (se punkt 1 og 2) eller
4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Forsørgelse basert på om skattefradrag ved siste skattelikning er gitt.


Samordning

Ved yrkesskader skal det regelverket som totalt sett gir rett til høyest erstatning av Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen, legges til grunn ved utmålt erstatning.

 

Back to top