Gruppelivsforsikring

Forsikringen dekker alle som inngår i § 10 i Hovedtariffavtalen. Du er også dekket under
svangerskapspermisjon, militærtjeneste og annen permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, og under
attføring. Uførepensjonister er omfattet av forsikringen frem til oppnådd aldersgrense for stillingen,
men senest til fylte 67 år. For lærlinger utgjør forsikringssummen 50 % av det som blir utbetalt ved full
stilling.


Størrelsen på forsikringssummen til enhver tid

Forsikringssummen for den enkelte forsikrede blir avkortet ved alder over 50 år.
G = grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstidspunktet.


Under 51 år: 10,0 G

 • 51 år: 9,5 G
 • 52 år: 9,0 G
 • 53 år: 8,5 G
 • 54 år: 8,0 G
 • 55 år: 7,5 G
 • 56 år: 7,0 G
 • 57 år: 6,5 G
 • 58 år: 6,0 G
 • 59 år: 5,5 G
 • Over 59 år: 5,0 G

Ved dødsfall blir erstatningen utbetalt til

 1. Ektefelle eller partner registrert etter partnerskapsloven (se punkt 3)

 2. Samboer (se punkt 3)

 3. Barn (egne barn/adoptivbarn) under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av
  erstatningsbeløpet selv om det finnes ektefelle/registrert partner/samboer med rett til
  erstatning (se punkt 1 og 2) eller

 4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
  Forsørgelse blir basert på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt.

Dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt over, blir en erstatning på 2 G utbetalt til dødsboet.

Back to top