Personalforsikringer

Gruppelivsforsikring | Yrkeskadeforsikring | Ulykkesforsikring - fritid

Askøy kommune har som et gode til sine ansatte valgt å utvide dekning utover lovbestemte og tariffbestemte dekninger til også å gjelde ulykkesforsikring fritid.

Forsikringen dekker alle som inngår i § 10 i Hovedtariffavtalen. Du er også dekket under
svangerskapspermisjon, militærtjeneste og annen permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, og under
attføring

Personalforsikringen gjelder for alle ansatte i kommunen som går inn under Hovedtariffavtalen.
Du blir innmeldt i ordningen fra ansettelsesdato og du er 100 % arbeidsdyktig.

Kontaktperson | Skade på reisegods, ved sykdom og reiseansvar på tjenestereiser | 

Lov om Yrkesskadeforsikring
Erstatning ved medisinsk invaliditet

Husk å melde HMS avvik, via kvalitessystemet, når du melder yrkesskade

Back to top