Etisk standard gjelder for både folkevalgte, ledere og ansatte


Innledning

Forebygging av korrupsjon

Mangfold

Relasjoner

Kollektive etiske standarder

Taushetsplikt og fortrolighet

Habilitet og godt skjønn

Personlige fordeler og gaver

Forretningsetiske regler

Informasjonssikkerhet

Ansvarlig oppførsel ved oppdrag for kommunen

Varsling ved kritikkverdige forhold

Etisk standard - en utfordring som krever prosessInnledning

Askøy kommune legger stor vekt på å opptre korrekt i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ledere og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte ansatte, leder og folkevalgtes etiske holdning i sitt virke for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Den som overtrer Askøy kommunes regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i virksomheten ivaretas gjennom rutiner for varsling. For folkevalgte gjelder egne retningslinjer.

Forebygging av korrupsjon

Askøy kommune er avhengig av et godt omdømme og samfunnets tillit. Det hviler derfor et stort ansvar på folkevalgte, ledere og ansatte som forvaltere av samfunnets fellesmidler. Det må fremgå klart at folkevalgte og ansatte ikke lar seg påvirke av gaver, godtgjørelser eller kontaktnett for å innta bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger. Likeledes må folkevalgte og ansatte i Askøy kommune være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen og til kommunens omdømme som tjenesteleverandør og arbeidsplass.

Hvordan folkevalgte, ledere og ansatte forholder seg til brukere, pårørende, kunder, leverandører og publikum generelt, får stor betydning for Askøy kommunes anseelse. Likedan vil folkevalgte, ledere og ansattes omtale av kommunen være med å påvirke omdømmet. Den enkelte folkevalgte, leder og ansatt må aktivt reflektere over egen praksis, og ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis som kan sette Askøy kommune og tjenestene i et uheldig lys. Kommunen skal bidra til kompetanseheving og fokus på etiske holdninger og handlinger.

Mangfold

Askøy kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ, slik at mangfold blir verdsatt og viser igjen i hele kommunen. Med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og funksjonsnivå.

Relasjoner

Relasjoner mellom folkevalgte, ledere og ansatte i kommunen skal preges av gjensidig kollegial respekt. Dette gjelder organisatorisk sett både horisontale relasjoner, likestilte stillinger imellom, og vertikale relasjoner, mellom overordnet og underordnet, og med det siktemål at den enkelte folkevalgte, leder og ansattes integritet og selvfølelse vektlegges og sikres.

Kollektive etiske standarder

God etisk standard kan ikke alene vedtas. God etisk standard krever en jevnlig og åpen kommunikasjon og refleksjon rundt dilemmaer. Den enkelte avdeling, med sitt særpreg og sine spesielle utfordringer, må skape møteplasser og prosesser for å få til en åpen diskusjon og refleksjon om etisk standard og etiske dilemmaer. Slik kan en unngå individuelle løsninger, og få frem kollektive standarder på hvordan dilemmaer skal håndteres. Det er de konkrete handlinger hver og en gjør, som er grunnlaget for Askøy kommunes anseelse.

Taushetsplikt og fortrolighet 

Fortrolige opplysninger som kommunens folkevalgte, ledere og ansatte mottar i forbindelse med sitt arbeid i kommunen, skal respekteres og aldri meddeles andre som ikke har krav på opplysninger i henhold til lover og regler. Opplysningene må heller ikke brukes til personlig vinning.
Informasjon som gis i forbindelse med arbeidsutøvelse for kommunen, skal ikke med hensikt gis utydelig eller tvetydig, men være korrekt, pålitelig og bidra til klar kommunikasjon.

Habilitet og godt skjønn

Kommunens folkevalgte, ledere og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

På områder der folkevalgte, ledere og ansatte utøver skjønn, må skjønnet være preget av selvrefleksjon og åpenhet om hva som styrer vurderingene og valgene. Dersom en har personlige interesser i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en avstå fra å tilrettelegge for et beslutningsgrunnlag eller treffe beslutning i saken. Forholdet skal utformes skriftlig og tas opp med nærmeste overordnede.

Alle folkevalgte og ledere i kommunen oppfordres til å registrere alle sine verv, interesser og eventuelle godtgjørelser i KS sitt styrevervregister. Dette for å sikre innsyn og åpenhet om roller som kan ha betydning for den folkevalgte eller administrative leders utøvelse av sitt virke.

Eksempler på slike interessekonflikter kan være:

 • Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
 • Lønnet bierverv.
 • Personlige økonomiske interesser.
 • Familiære og andre nære sosiale forbindelser.
 • Verv i organisasjoner, idrettslag m.m.

Selv om det i en konkret sak strengt juridisk sett ikke foreligger inhabilitet, kan det likevel være aktuelt å erklære seg inhabil hvis omgivelsene kan oppfatte at det foreligger en interessekonflikt.

For politikere i et politisk organ er det organet som treffer avgjørelsen i slike saker.

Personlige fordeler og gaver

Folkevalgte, ledere og ansatte i kommunen må aktivt unngå å komme i situasjoner der personlige fordeler/ egen vinning, kan føre til habilitetsproblem, eller der omgivelsene kan oppfatte at fordelene kan påvirke beslutninger og beslutningsprosesser.

 1. Eksterne gaver som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke beslutninger, handlinger, saksforberedelse eller vedtak, må unngås. Folkevalgte, ledere og ansatte må vise varsomhet også med mindre gaver der maktbalanse og posisjon mellom giver og mottaker er skjev.
 2. Ved tilbud om gaver o.l. som kan føre til habilitetsproblem, eller der folkevalgte, ledere og ansatte er usikker på om gave kan mottas, skal ordfører, rådmann eller overordnet leder kontaktes. Slike gaver skal eventuelt returneres sammen med opplysning om kommunens etiske standard.
 3. Folkevalgte, ledere og ansatte kan ikke benytte seg av seg kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige kjøp.
 4. Relasjonsbygging gjennom gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Denne aktiviteten må ikke påvirke, eller gi omgivelsene en oppfattelse av at aktiviteten påvirker beslutningsprosessene i kommunen. Ettertenksomhet og åpen diskusjon med ordfører og folkevalgte eller leder og ansatte, vil medvirke til at disse grensene ikke overskrides.
 5. Reiseutgifter i forbindelse med reiser i kommunens tjeneste skal dekkes av kommunen. Unntak kan bare skje etter samtykke fra ordfører, rådmann, overordnet leder.
 6. Folkevalgte, ledere og ansatte skal ikke akseptere fritidsreiser betalt av private bedrifter, organisasjoner o.l som hun/han på vegne av kommunen har kontakt med.

Forretningsetiske regler

Askøy kommune er avhengig av at innbyggere og leverandører har tillit til at forretningsdriften skjer i lovlige former. Kommunens forretningsdrift skal skje på en slik måte at den bidrar til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og at driften skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrifter. Lov om offentlige anskaffelser legger premissene for hvordan offentlige innkjøp skal foregå. Grunnleggende krav er konkurranse, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og likebehandling. Kommunens ansatte skal ikke utnytte kommunens markedsposisjon til privat formål.

Informasjonssikkerhet

Digitale kommunikasjonsverktøy må brukes med nødvendig varsomhet og bevissthet. Den enkelte ansatte må sikre at Askøy kommune ikke blir eksponert på nettet med opplysninger som ikke er beregnet på uvedkommende. Personsensitive og konfidensielle opplysninger må ikke kommuniseres på en måte som gjør dem tilgjengelig for uvedkommende. ( Jf. Personvern og informasjonssikkerhet.)

Ansvarlig oppførsel ved oppdrag for kommunen

Folkevalgte, ledere og ansatte representerer kommunen også i forbindelse med tjenestereiser, konferanser, representasjon og lignende. Rusmisbruk og annen uhøvelig oppførsel aksepteres ikke.

Varsling ved kritikkverdige forhold

Det er et mål for Askøy kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Folkevalgte og ansatte som opplever eller oppdager kritikkverdige eller uetiske forhold må si fra. For ansatte skal varsling av kritikkverdige forhold skje i samsvar med rutine for varsling. For folkevalgte skal det meldes fra i samsvar med egen rutine for folkevalgte.

Etisk standard - En utfordring som krever prosess

Spekteret av arbeidsoppgaver i Askøy kommune er omfattende. Jevnlige møter med publikum og brukere med individuelle behov, utfordrer våre holdninger og aktualiserer etiske problemstillinger og etiske dilemmaer. Folkevalgte. ledere og ansatte må ta disse problemstillingene/dilemmaene inn i kollegiet til samtale, refleksjon og korreksjon. Den enkelte folkevalgte / leder i Askøy kommune må være bevisst på egne holdninger og arbeide for å integrere god etisk praksis i virksomheten, herunder ta opp vanskelige problemstillinger i sin virksomhet og sikre åpenhet og diskusjon om aktuelle tema. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standard som skal kjennetegne Askøy kommune.


Referanser (Lover, reglementer og retningslinjer)


Etisk standard for Askøy kommune
Utarbeidet av: HR-avdelingen
Nummer: 1 - Dato: 23.05.13 - Justert 27.02.2018
Godkjent av Kommunestyret

Back to top