Hva kan du søke om

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon.

Et ufravikelig vilkår er at skaden er forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader.

Det er to ordninger som omfattes av forskriften:

• Erstatning ved produksjonssvikt
• Erstatning ved svikt i honningproduksjon

Erstatningsordningene i plante- og honningproduksjon finansieres over jordbruksavtalen.

Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.


Hvem kan søke

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt.


Hvordan søke

Søknader attesteres av kommunen og saksbehandling foretas hos Statsforvaltaren i Vestland. Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Back to top