Hvilke eiendommer må takseres?


Dersom eiendommen har en godkjent boligverdi fra Skatteetaten, skal eiendommen ikke takseres. Da har kommunen allerede en verdivurdering av eiendommen og trenger ikke å taksere den. Dersom kommunen mangler disse opplysningene eller dersom eiendommen ikke er av en slik karakter at den skal ha noen boligverdi, må den takseres. Dette gjelder blant annet alle næringseiendommer, ubebygde tomter og tomter med bebyggelse som ikke er egnet til boligformål.

 

Omtaksering


Hvis det skjer endringer ved eiendommen kan det være aktuelt med en ny taksering for å finne korrekt verdivurdering av eiendommen. Ved ødeleggelse av hele eller deler av eiendommen (ved brann eller lignende) skal det foretas en ny vurdering av eiendommen og skatten justeres deretter. Også ved deling, ny oppmåling eller bygningsmessige endringer er det naturlig med omtaksering.

 

Hvordan bestemmes verdien på eiendommen?


Det er utformet et sentralt dokument av Eiendomsskattenemnden. Dette dokumentet inneholder rammeverket og retningslinjene for takseringen. Arbeidet er dessuten bundet av kommunens reglement for eiendomsskattenemnder.

Sjablongverdiene i dokumentet er valgt på bakgrunn av analyse av omsetningsverdiene fra ulike kilder for de tre siste årene (2014-2016). Fra dette er det satt kvadratmeterpriser og videre sjablongverdier som framgår av dokumentet.

 

Spesielt om LNF-områder, konsesjonspliktige eiendommer og verneverdige bygg


Eiendomsskattenemndas vedtatte retningslinjer skriver om slike eiendommer følgende:

  • Bebygde boligeiendommer i LNF-område som er større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar dyrket mark samt ubebygde eiendommer i LNF-område betraktes som konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med tilhørende takstberettiget bygningsmasse gis en reduksjon av ytre faktor på 0,2.
  • For festeeiendommer i LNF-områder benyttes samme retningslinjer for vurdering av tilhørende tomt som for boligdelen på gårdsbruk. For festeeiendommer og punktfeste benyttes 1 daa tomt per bygning både i LNF og regulerte områder, om tomten ikke er mindre. Da benyttes faktisk areal.
  • Boliger på landbrukseiendommer takseres […]. Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med to eller flere boligbygg med tilhørende bygningsmasse gis en reduksjon av ytre faktor på 0,15.

Kommunestyret har vedtatt at eiendommer som har bygninger med «historisk verdi» kan søke om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Nærmere bestemmelser om dette fritaket er ikke gjort.

 

Boligverdi (formuesgrunnlag)


Boligverdien (omtalt som formuesgrunnlag i Eiendomsskatteloven) som kommunen innhenter til beregning av eiendomsskatt er hentet fra Skatteetaten. Skatteetaten tar utgangspunkt i prisstatistikk fra Statistisk sentralbyrå for omsatte boliger og finner frem til en kvadratmeterpris avhengig av boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Dersom du mener boligverdien på din eiendom er feil, må du klage på likningsverdien til Skatteetaten.

 

Likningsverdi (formuesverdi)


Likningsverdien (nå omtalt som formuesverdi av Skatteetaten) er et beløp som brukes av skattemyndighetene til å fastsette din formue.

Fra boligverdien (se overfor) beregnes de ulike likningsverdiene basert på om eiendommen holder din primær- eller sekundærbolig. Her gir Skatteetaten en likningsverdi for primærbolig lik 25 % av boligverdien. For sekundærboliger er samme faktor 80 % (for 2016). Likningsverdien brukes ikke direkte for beregning av eiendomsskatt, men er basert på det samme tallet (boligverdien) som kommunen kan benytte. Det er likevel likningsverdien du må påklage dersom du mener at boligverdien som kommunen har lagt til grunn for beregning av eiendomsskatt er feil.

Likningsverdien på bolig står oppført på selvangivelsen din (nå omtalt som skattemelding av Skatteetaten). Husk at det er likningsverdien for 2016 som benyttes for å beregne eiendomsskatten i 2018. Likningsverdien på bolig står under punkt 4.3.2 i selvangivelsen (skattemeldingen). Husk også at likningsverdien kan være delt på flere eiere av boligen. Det er det samlede beløpet som må benyttes for å beregne eiendomsskatten.