Kommunestyret avgjør om det skal kreves inn eiendomsskatt

Askøy kommunestyre avgjør om kommunen skal kreve inn eiendomsskatt. Kommunestyret bestemmer også hvilke eiendommer som skal beskattes, skattesats, eventuelt bunnfradrag, fritaksmuligheter og flere andre elementer ved eiendomsskatten.

Hva er bestemt?

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 at eiendomsskatt skulle kreves inn for alle faste eiendommer i kommunen i 2018. Etter det politiske vedtaket som står i dag er det flere elementer i avgjørelsen som påvirker hvordan eiendomsskatten fungerer i kommunen. Det er vedtatt en skattesats på 2 promille for alle typer eiendom. Det er også vedtatt et bunnfradrag på boliger på kr 400 000, noen fritaksmuligheter og hvordan eiendomsskatten beregnes.

Historikk om eiendomsskatten i kommunen

 201620172018
Eiendomsskatt på alle faste eiendommer? Nei Ja Ja
Eiendomsskatt kun på verk og bruk? Ja Nei Nei
Generell skattesats 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰
Hvilket år trådte takstene i kraft? 2016 2016 2016
Hvor stort er bunnfradraget? - Kr. 400.000 Kr. 400.000
Er det fritak for fritidseiendommer? - Ja Nei

Det kan skje endringer hvert år

Kommunestyret bestemmer om det skal kreves inn eiendomsskatt for ett år om gangen. Dette skjer i sammenheng med budsjettbehandlingen på slutten av året før det aktuelle skatteåret. Blir det vedtatt å beholde eiendomsskatt må det også bestemmes hvilken skattesats som skal benyttes, bunnfradrag og andre sider ved skatten. Det er lovpålagte begrensninger for hvor stor den årlige korreksjonen av skattesatsen og bunnfradraget kan være. Fra og med 2019 er størrelsen på en eventuell økning av satsen begrenset sammenlignet med tidligere år.

Lovendring gjeldende fra 2019

Som følge av endringer gjort i eiendomsskatteloven må kommunen gjøre en ny vurdering av flere eiendommer i eiendomskategorien "verk og bruk". Stortinget har vedtatt at eiendomsbeskatning av produksjonsutstyr på slike eiendommer ikke lenger skal kunne gjøres. Kommunene er gitt en overgangsperiode på inntil 7 år slik at ingen kommuner beskatter slikt utstyr i senest 2025.

Alle eiendommer dette gjelder får dermed to takstgrunnlag og skattlegges på følgende måte (der næringstakst er eksempelvis kontorlokaler, bygningsstrukturen og tomt, og utstyrs-takst er produksjonsutstyret):

  • ( Nærings-takst x 2 ‰ ) + (( utstyrs-takst x (( 2025 - skatteåret ) / 7 )) x 2 ‰ ) = Årlig eiendomsskatt

Legg merke til at skattesatsen på næringstakst kan endres årlig av kommunestyret, mens skattesatsen på utstyr ikke kan justeres opp.