Kommunestyret avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt


Askøy kommunestyre avgjør om kommunen skal kreve inn eiendomsskatt. Kommunestyret bestemmer også hvilke eiendommer som skal beskattes (etter vilkårene som Eiendomsskatteloven beskriver), skattesats, eventuelt bunnfradrag, fritaksmuligheter og flere andre elementer ved eiendomsskatten.

Hva er bestemt?

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 at eiendomsskatt skulle skrives ut for alle faste eiendommer i kommunen i 2018.

Etter det politiske vedtaket som står i dag er det flere elementer i avgjørelsen som får påvirkning for hvordan eiendomsskatten fungerer i kommunen. Det er vedtatt en skattesats på 2 promille for alle typer eiendom. Det er også vedtatt et bunnfradrag for boliger på kr 400 000, noen fritaksmuligheter og hvordan eiendomsskatten beregnes.

Historikk om eiendomsskatten i kommunen

  2016 2017 2018
Eiendomsskatt på alle faste eiendommer? Nei Ja Ja
Eiendomsskatt kun på verk og bruk? Ja Nei Nei
Generell skattesats 2 ‰ 2 ‰ 2 ‰
Hvilket år trådte takstene i kraft? 2016 2016 2016
Hvor stort er bunnfradraget? - Kr. 400.000 Kr. 400.000
Er det fritak for fritidseiendommer? - Ja Nei

Det kan skje endringer hvert år

Hvorvidt eiendomsskatten skal kreves inn av kommunen bestemmes av kommunestyret for ett år av gangen, i sammenheng med budsjettbehandlingen på slutten av året før det aktuelle skatteåret. Dersom eiendomsskatt vedtas/beholdes må det også bestemmes årlig hvilken skattesats som skal benyttes, bunnfradrag og andre sider ved skatten.

Det er begrensninger til hvor store endringer i eiendomsskattens beregning og innkreving som kan gjøres fra ett år til det neste. Eiendomsskatteloven skriver at skattesatsen ikke kan løftes mer enn to promillepoeng per år og bunnfradraget kan ikke fjernes samtidig som en økning i skattesatsen vedtas.

Eiendomsskattenemnd og Klagenemnd for eiendomsskatt

I tillegg til de årlige vedtakene fra Kommunestyret er det oppnevnt en Eiendomsskattenemnd (omtales som sakkyndig nemnd i Eiendomsskatteloven) som har ansvaret for å bestemme alle takstene til de eiendommene som ikke har boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten. Dette inkluderer alle næringseiendommer og flere andre eiendommer der det ikke står en eller flere boliger. Det kan også være at det må foretas en kommunal taksering av eiendommen selv om det står bolig der. Dette er enkeltvedtak og er dermed mulig å påklage. 

Klagenemnd for eiendomsskatt behandler klager på eiendomsskatt som ikke har fått medhold i sin klage på utskrevet eiendomsskatt eller eiendomsskattetakst.

Andre vedtak