Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.

Har du mistanke om at det er forurensning i grunnen der du planlegger å grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt. Dette kan også gjelde ved graving og utfylling i sjø.

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.


Du trenger ikke søke dersom:

  • Eiendom for rekke- eller kjedehus o.l.: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 0,5 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.
  • Tettbygd strøk: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 1,5 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.
  • Spredtbygd strøk: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 3 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.

Hvis tiltaket ditt berører utvendige ledningsanlegg må du avklare dette ved Vann- og avløpsetaten.

Tiltaket må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Det er bare «mindre» tiltak som er omfattet av reglene. Hvis fyllingen eller planeringen har et sånt omfang at den ikke er mindre må du sende inn en søknad. Et eksempel kan være planering av en hel tomt. Be kommunen om en vurdering dersom du er i tvil.


Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

  • Terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.
  • Terrengendringen medfører større endringer en de som er nevnt over, men vi kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade og ikke er forurenset grunn.

  • Søk med hjelp fra fagfolk

Kontakt avdelingen

Back to top