Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.


Du trenger ikke søke dersom:

  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 0,5 meter i nabogrensen. Muren må ikke hindre frisiktsonen mot veg.
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre firsiktsonen mot veg.
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre frisiktsonen mot veg.

Tiltaket må med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Det er bare «mindre» tiltak som er omfattet av reglene. Hvis muren har et sånt omfang at den ikke er mindre må du sende inn en søknad. Et eksempel kan være en mur som dekker en hel side av tomten. Be kommunen om en vurdering dersom du er i tvil.


Du må søke med hjelp fra fagfolk eller som selvbygger dersom:

• Støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.


Kontakt avdelingen

Back to top