Skal du bygge, rive eller endre noe du ikke finner på nettstedet?

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen.

Ta kontakt med kundetorget eller byggesaksvakten (952 90 380) eller send inn en skriftlig henvendelse hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen, for å finne ut av om du må søke, om du kan søke på egen hånd eller om du plikter å bruke fagfolk.

Du kan også sende inn en skriftlig henvendelse til . Du må oppgi hvilken eiendom det gjelder, og gjerne sende med et situasjonskart som viser plasseringen av det du vil bygge. Beskriv også hva du vil bygge så godt som mulig.

Disse tiltakene får vi ofte spørsmål om:
- Slamavskiller: å etablere eller bytte ut en slamavskiller er søknadspliktig. En slik søknad krever at du får hjelp av fagfolk.
- Basseng: Å sette ut eller bygge et basseng er som regel søknadspliktig. Det er stor variasjon i hvilke krav som gjelder i disse sakene, og søknaden må som regel sendes inn av fagfolk. Hvis du vil bygge et basseng anbefaler vi at du sender en skriftlig henvendelse for å få avklart søknadsplikt og om det er krav til bruk av fagfolk.
- Flytebrygger: Hvis du vil legge ut en flytebrygge må du først søke. Hvis flytebryggen er større enn 15 m2 må du få hjelp av fagfolk.