Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom:

Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente brygger er unntatt søknadsplikt. Skifte av materialvalg eller endring av utforming vil i de fleste tilfeller utløse søknadsplikt.

Du må søke dersom:

  • Etablering av flytebrygger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a
  • Endring eller reparasjon av eksisterende brygger kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav b

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom:

  • Flytebryggen over 15 kvm.

Back to top