Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.

En intern vei er en adkomstvei eller vei mellom forskjellige bygninger på tomten.


Du trenger ikke søke dersom:

  • Den er til eiendommens bruk.
  • Veien eller biloppstillingsplassen ikke krever vesentlige terrenginngrep.
  • Avstanden til nabogrense er minst 1 meter.
  • Tiltaket plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
  • Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere enn 30 meter fra sjø, vann og bekker, og nærmere offentlig vei enn 50 meter.

Kontakt avdelingen

Back to top