Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.


Du trenger ikke søke dersom:

• Gjerde er åpent og luftig til nabogrensen, og maks 1,5 meter høyt
• Gjerde som plasseres i grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter. Det skal være fri sikt til veien
• Leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
• Leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks 5 meter lang, plassert i nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag.
• Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Høyden på leveggen skal måles fra planert terreng. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrensen dersom naboene samtykker.


Du må søke hjelp fra fagfolk eller som selvbygger dersom:

• Du skal sette opp eller rive en støyskjerm.


Kontakt avdelingen

Back to top