Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.
Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.
Det er ikke alle fasadeendringer du må søke om.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.


Du trenger som hovedregel ikke å søke dersom:

• du skal skifte tak, men vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves
• du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
• du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør så lenge bygningens karakter ikke endres


Du må søke med hjelp fra fagfolk eller som selvbygger dersom fasadeendringen:

• endrer bygningens karakter
• innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
• innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
• er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
• gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Vær oppmerksom på at fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse eller hvor det gjelder en reguleringsplan for eiendommen oftere vil endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige. Hvis det er kulturminneinteresser knyttet til bygningen vil du som regel se en «K» i kartet.

Send en skriftlig henvendelse til kommunen hvis du er usikker.

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.


Kontakt avdelingen

Back to top