Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Mye informasjon er tilgjengelig i kommunens kartløsninger.

Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.


Du trenger ikke søke dersom:

• Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
• Det er over 1 meter til nabogrensen og minst 1 meter til annen bygning
• Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmere offentlig vei enn 50 meter.
• Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter målt fra ferdig planert terreng
• Bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
• Du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din. Finn ut dette på Kundetorget eller ved å sjekke reguleringsplan og kommuneplan.
• Bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
• Eiendommen er bebygd

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Du må huske å legge kart ved.


Du kan søke på egenhånd dersom:

• Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy. Bygningen kan i tillegg ha kjeller.


Du må søke med hjelp fra fagfolk eller som selvbygger dersom:

• Bygningen er over 70 kvadratmeter eller den skal brukes til beboelse.


Kontakt avdelingen

Back to top