Hva

Som en del av Askøypakken skal Statens Vegvesen utbedre fylkesveg 563 mellom Erdal og Hop. Askøy kommune skal samtidig bygge nye vann- og avløpsledninger på denne strekningen.

Hvor

Ny trase for vann- og avløpsledninger vil følge ny fylkesveg mellom Erdal og Hop. Ledningene legges i nytt fortau, som hovedsakelig vil bli etablert på vestsiden av ny fylkesveg. 

Hvorfor

Strengere krav til utslipp av avløpsvann medfører behov for nytt avløpsrenseanlegg for Søre Askøy (sør for Tveit og Ask). Nye avløpsledninger mellom Erdal og Hop vil være en del av overføringsanlegget for å føre avløpsvann fra østsiden av Askøy mot nytt avløpsrenseanlegg. I tillegg vil nye avløpsledninger avskjære og sanere eksisterende utslipp som ikke tilfredsstiller nye utslippskrav. Det vil bli behov for å etablere flere nye pumpestasjoner langs traseen for å få overført avløpsvannet mot sør.
 
For å sikre tilstrekkelig og trygt drikkevann til eksisterende og fremtidige innbyggere samt næringslivet, skal Askevatnet bygges ut til å bli ny hovedvannkilde. Det vil dermed være behov for nye overføringsledninger fra Hanevik mot Kleppestø, og nye vannledninger mellom Erdal og Hop utgjør en del av dette. Samtidig vil vannforsyningen langs traseen mellom Erdal og Hop bli forbedret.

Hvem

Det er seksjon Vann og avløp som er ansvarlig for utbygging av nye vann- og avløpsledninger mellom Erdal og Hop. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som er ansvarlig for vegutbyggingen, inkludert overvannshåndtering.

Når 

Planleggingen av ny veg, samt nye anlegg for vann og avløp er i sluttfasen. Anleggsarbeidene startet i april 2018, og antatt ferdigstillelse er høsten 2020.

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Ronny Røberg
Mobilnummer: 952 93 847
E-post:

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:


 

Vedlegg

pdf Oversiktskart trase (9.82 MB)