Hva og hvor

Det skal legges nye ledninger i deler av Hetlevik nord, Basneset og Eide. I tillegg skal det oppføres en pumpestasjon for avløp i Hetlevik nord, og på Basneset skal det anlegges en trykkum for avløp under bakken.

Samtidig som avløpet blir sanert, vil også deler av eldre ledningsnett byttes ut i Hetlevik nord og ny kommunal vannledning til Basneset bli etablert. Basneset vil da få større kapasitet på vannforsyningen og brannvannsuttak. I tillegg vil eldre vannledning i sjø fra Krokåsdalen til Hetlevik bli byttet ut og oppdimensjonert, og en ny pumpeledning for avløp vil bli lagt i sjøen fra ny pumpestasjon til Horsøy industriområde. Sistnevnte vil først bli tatt i bruk når et nytt renseanlegg er bygget.


Hvorfor

Prosjektet gjennomføres for å sanere avløpsutslipp i vågen i Hetlevik. Dette er et sårbart mottak for avløp, ettersom det er liten utskifting av vann. Avløpet skal midlertidig føres til et bedre mottak i Hjeltefjorden ved Eide. Mottaket her er bedre ettersom det er større vannutskiftning. Når et nytt mottak i form av et renseanlegg er bygget, vil alt avløpet bli overført dit. Prosjektet legger til rette for at avløpet kan pumpes nordover mot et nytt renseanlegg når dette er etablert.


Hvem

Det er seksjon Vann og avløp som er ansvarlig for prosjektet. Anleggsarbeidene utføres av HGT- AS. 


Gjennomføring

Anleggsarbeidene omfatter blant annet vegetasjonsrydding, avgraving av løsmasser, boring i fjell, sprenging, muring, graving av grøfter, rørlegging både på land og i sjøen, samt transport av masser inn og ut av anlegget. Arbeidet blir i utgangspunktet utført på hverdager mellom kl. 07:00 og kl. 19:00. Det vil medføre støy i perioder. Impulsiv støy som sprenging og pigging av fjell skal kun utføres hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 16:00.


Trafikkavvikling

Mesteparten av anleggsarbeidet vil finne sted utenfor vei og i sjøen. Noen få steder vil det være behov for graving av grøfter i vei. Dette medfører behov for innsnevring av veien i perioder. Spesielt gjelder dette den kommunale veien langs idrettsbanen og mot Hetlevik brygge. Her vil veien bli innsnevret en periode når en avløpsledning skal legges. Dette kan medføre ulemper med noe ventetid i korte perioder før passering.


Når

Anleggsarbeidet startet opp 23. april, og forventet ferdigstillelse er i slutten av 2019.


Kontaktpersoner

Prosjektleder: Jan Ove Vindenes
Mobilnummer: 916 66 581>
E-post:
Jan

Leder VA: Anton Bøe
Mobilnummer: 970 51 799
E-post:


 

Oversiktskart

HETLEVIK OG BASNESET - AVLØPSSANERING