Styringssystemet følger opp overordnede mål og strategier i kommuneplan og handlingsplaner (temaplaner), og konkretiserer resultatkrav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet har følgende hovedkomponenter:

  • Visjon og verdier
  • Handlingsprogram
  • Omstillingsprogram
  • Virksomhetsplaner
  • Internkontroll
  • Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul.

Eierstyring

Askøy kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig.


  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021