Befolkningsutvikling og næringsutvikling er viktige faktorer for både overordnet planlegging og økonomiplan.

Vekst og utvikling

Befolkningsvekst

Askøy har hatt en svært sterk befolkningsvekst etter tusenårsskiftet, og har vært en av kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst i perioden fra 2000 frem til i dag. De siste femten årene har kommunen vokst med over 40 prosent, og veksten har vært raskere enn prognosene har vist på forhånd. Figuren under viser prosentvis årlig befolkningsvekst i perioden 2000-2016. De siste tre årene har den prosentvise årlige veksten for første gang siden 2000 vært under 2 prosent.

Figur 6: Årlig befolkningsvekst (i %). Kilde: Khs.Fhi.no

<- Figur 6: Årlig befolkningsvekst (i %). Kilde: Khs.Fhi.no

Askøy har både fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Mens fødselsoverskuddet er relativt stabilt i perioden, har nettoinnflyttingen de siste årene vært betydelig, og det er den viktigste driveren for befolkningsveksten.

Det bor 29 048 mennesker på Askøy per 2. kvartal 2017. I 2015 var gjennomsnittsalderen på Askøy 36,5 år. Askøy har en høyere andel barn og unge enn gjennomsnittet både for Hordaland og landet. 27,1 prosent av befolkningen på Askøy er under 18 år, mens for landet er andelen 21,8 prosent. Det er utarbeidet to prognoser for befolkningsutviklingen frem mot 2040. En middels prognose som anslår at Askøy vil nå 40 000 innbyggere rundt 2037, og en høy prognose som anslår at Askøy når 40 000 innbyggere rundt 2033. Tabellene under viser befolkningsutvikling for de to alternativene.

 

Tabell 2: Befolkningsprognose for Askøy, 2016 - Antall innbyggere per 1. 1. hvert år.
 201620202025203020352040
Askøy 2016 (middels) 28 821 31 074 33 922 36 577 38 906 40 963
Askøy 2016 (høy)   31 358 34 596 37 822 40 964 44 022
Differanse   284 674 1 245 2 058 3 059

Tabell 3: Befolkningsprognose for Askøy 2016 sammenlignet med SSB 2016 og HKF 2016 - Antall innbyggere per 1. 1. hvert år.
 201620202025203020352040
Askøy 2016 (middels) 28 821 31 074 33 922 36 577 38 906 40 963
SSB 2016 (mmmm)   31 151 34 114 36 949 39 546 41 924
Differanse   - 77 - 192 - 372 - 640 - 961
HFK 2016 (hoved)   30 532 33 356 36 192 39 012 41 801
Differanse   542 566 385 - 106 - 838

Fylkesprognosen for Hordaland beregner at gjennomsnittsalderen for Askøy vil øke fra dagens 36,5 år til 40,1 år i 2040. Fordelingen i de ulike aldersgruppene vil endre seg fremover. Det er de eldste aldersgruppene som vil ha relativt størst vekst. Kommunens framskriving (middels alternativ) viser at andelen barn og unge vil gå fra 27,1 prosent i dag til 25,2 prosent i 2040. Aldersgruppen over 67 år vil gå fra dagens 11 prosent til 16,2 prosent i 2040. Figuren under viser utviklingen i den prosentvise fordelingen på ulike aldersgrupper.

Figur 7: Prosentvis fordeling på ulike aldersgrupper. Kilde: COWI 2016

<- Figur 7: Prosentvis fordeling på ulike aldersgrupper. Kilde: COWI 2016

Oppdaterte befolkningsprognoser er et viktig verktøy for kommunal planlegging, men å estimere vekst er krevende og det vil alltid være knyttet stor usikkerhet til tallene. Usikkerheten øker dess lenger frem i tid en ser, og dess mindre geografiske områder tallene brytes ned på. Prognosene bør derfor rulleres minst hvert 4. år. I langsiktig planlegging må en bruke prognoser med forsiktighet. Planer må være robuste og fleksible nok til at de kan håndtere både høyere og lavere vekst enn prognosene tilsier.

For å kunne gjøre vurderinger på lokalt nivå har Askøy kommune våren 2016 fått utarbeidet en befolkningsprognose som er brutt ned på skolekretser, heretter kalt Askøy 2016. Denne prognosen tilsvarer SSB sin framskriving fra 2014. Prognosen Askøy 2016 er lavere enn prognosene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2012-2023 og ved utarbeidelse av skolebruksplanen i 2013. Sammenlignet med den nyeste prognosen fra Hordaland fylkeskommune, vurderer rådmannen at middelprognosen er et relativt høyt alternativ de nærmeste årene, og at den høye prognosen er et svært høyt alternativ.

Tallene som legges til grunn er i samsvar med prognosen Askøy 2016 alternativ middel, som også er lagt til grunn for planstrategien 2016-2020.

Næringsutvikling

Askøy har en arbeidsplassdekning på 56,7 % som er en økning fra 54,7 % i 2015 (Hordaland i tal Nr. 2, 2016). Det vil si at Askøy har netto utpendling, og i 2016 pendlet 8 141 personer ut av kommunen. Dette tilsvarer en utpendling på omtrent 58 % og er en økning fra 55 % i 2006, men en nedgang fra 2015 på cirka 1 %. De fleste pendler til Bergen og nabokommunene i vest. Antall arbeidsplasser på Askøy har økt fra 7.594 (2015) til 7.933 (2016), en økning på cirka 4,5 %. Askøy hadde en innpendling på cirka 26,5 % i 2016, som er en økning fra 24,8 % i 2015. Figurene under viser utviklingen av sysselsetting og pendling fra 2006 til 2016 (ssb.no).

Figur 8: Sysselsetting og pendling etter år. Kilde: SSB

<- Figur 8: Sysselsetting og pendling etter år. Kilde: SSB

Det var per 1.1.2017 registrert 1 818 bedrifter på Askøy. Dette er en økning på 438 bedrifter fra 2009, og en nedgang fra 2015 på 9 bedrifter. Figur 9 viser utvikling av antall bedrifter fra 2009 til 2017. De fleste arbeidsplasser på Askøy finnes innen helse og sosial, varehandel, bygg og anlegg, undervisning og offentlig administrasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Antall bedrifter etter år på Askøy. Kilde: statistikk.ivest.no / ssb.no (tabell 07091)<- Figur 9: Antall bedrifter etter år på Askøy. Kilde:
statistikk.ivest.no / ssb.no (tabell 07091)

Mål for næringsarbeidet

Askøy kommune har som mål å være en nyskapende og konkurransedyktig kommune der private bedrifter og offentlige styresmakter spiller på lag for å fremme lønnsomme virksomheter, gode rammevilkår og god infrastruktur. I kommuneplanens arealdel er det satt opp følgende næringsmål:

  • Askøy skal tilrettelegge næringsareal med best mulig rammevilkår for framvekst av næringsliv.
  • Askøy skal fremstå som attraktiv for lokalisering av hovedkontorfunksjoner.
  • Innovasjon og nytenkning skal økes i samspill mellom næringsliv, FoU-miljøene og andre offentlige styresmakter.
  • Tallet på nyetableringer i kommunen skal økes.
  • Kommunen skal ha et livskraftig næringsliv, basert på egne forutsetninger og særtrekk, som grunnlag for gode arbeidsplasser.
  • Flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal.

Næringsutviklingsprosjekter

I april 2016 ble det gjennomført en næringssamling med utvalgte bedrifter på Askøy. Målsettingen var å gjennomføre en idédugnad og på det grunnlaget definere de viktigste satsingsområdene for næringsutvikling i kommunen og regionen. Det er særlig to prosjekter som er videreført etter denne samlingen:

1. Homogenisering av leveranser til og mellom leverandørbedrifter i petroleumsindustrien.
2. Industrielt kompetansesenter på Askøy.


  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top